VEDTEKTER FOR MYRSLETTA SELVEIERFORENING 

Revidert på generalforsamling 18.09.2007, 

Revidert på generalforsamling 11.04.2011, 

Revidert på ekstraordinær generalforsamling 19,09,2014, 

Revidert på generalforsamling 19.04.2016, 

Endret § 4 på generalforsamling 12.04.2018, 

Endret § 3 og § 4 på generalforsamling 15.06.2021, 

Endret § 10 på generalforsamling 30.05.2022, 

Endret § 3 på ekstraordinær generalforsamling 10.02.2023, 

Revidert på generalforsamling 30.03.2023, 

 

§ 1 NAVN OG FORMÅL 

Selveierforeningens navn er MYRSLETTA SELVEIERFORENING. Foreningen består av 175 boenheter av gnr. 129 i Nordre Follo kommune, og samtlige hjemmelsinnehavere plikter å være medlemmer av foreningen. Foreningen har til formål å: 

- ivareta driften av foreningen. 

- administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal. 

- ivareta alle andre saker av felles interesse for selveierne. 

 

§ 2 GENERALFORSAMLINGEN 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet. Medlemmene av generalforsamlingen er samtlige selveiere. 

 

§ 3 INNKALLING TIL ORDINÆRE OG EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER - GENERALFORSAMLINGENS KOMPETANSE 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år, fortrinnsvis innen utgangen av april måned. I generalforsamlingen har selveierne stemmerett med en stemme for hvert bruksnummer de eier. Foruten hjemmelsinnehaveren, har ett husstandsmedlem møte- og talerett. Selveieren har rett til å møte med fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende generalforsamling, med mindre det fremgår at annet er ment. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. En selveier kan ikke representere mer enn to andre selveiere ved fullmakt. Styret innkaller skriftlig til generalforsamling med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet. Med innkallingen skal også følge styrets årsrapport med revidert regnskap. Styret skal på forhånd varsle eierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. 

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/10-del av selveierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinær generalforsamling med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet. Skal et forslag som etter lov og vedtekter må vedtas med flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være nevnt i innkallingen. 

Ordinær generalforsamling skal behandle: 

- årsrapport fra styret, herunder godkjennelse av regnskap. 

- valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt valg av valgkomite på minst 2 medlemmer som velges for 1 år av gangen. 

- valg av revisor for 1 år. 

- ved endring skal også godtgjørelsen til styret behandles 

- ved endring skal også fastsettelse av felleskostnader behandles 

- andre saker som er nevnt i innkallingen. 

 

Generalforsamlingen ledes av valgt møteleder, som kan være selveier. Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over saker som behandles, og alle vedtak som treffes av generalforsamlingen. Protokollen kan leses opp før møtets avslutning, dersom generalforsamlingen finner det nødvendig og i ettertid underskrives av møtelederen og minst 2 av de tilstedeværende selveiere valgt av generalforsamlingen. 

Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer til vedtak om: 

nyanskaffelser samt forbedringer og utbedringer som etter forholdene i selveierforeningen eller utgiftenes størrelse må anses for vesentlige. 

fastsetting av vedtekter og endringer av disse. 

salg eller bortfeste av mindre deler av eiendommens areal. 

pantsettelse av hele eller deler av foreningens verdier 

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen krever enstemmighet blant alle selveiere. Pantsettelse krever ikke enstemmighet 

 

§ 4 STYRET OG STYRETS PLIKTER 

Selveierforeningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Ett av medlemmene skal være leder. Styret velges av generalforsamling. Lederen velges særskilt. Styremedlemmene og leder velges for 2 år. Det velges 2 varamedlemmer for 1 år av gangen. Styret står for forvaltningen av selveiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak av generalforsamlingen. Styret treffer alle bestemmelser som ikke i lov eller vedtekter er overlatt andre organer. Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styret skal publisere referater fra styremøtene. 

I felles anliggender og ved salg eller bortfeste representerer styret selveierne og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, dog ikke utover forpliktelser store kr. 40.000.- Styremedlemmer eller varamedlemmer som selger sitt bruksnummer, må samtidig tre ut av styret. Dersom et av styremedlemmene trer ut av styret må et av varamedlemmene gå inn som styremedlem. Gjelder dette styreleder, må ny midlertidig leder velges blant gjenværende styremedlemmer ved enstemmighet. Dersom det er mer enn 6 måneder til neste generalforsamling eller det ikke oppnås enstemmighet i styret om ny leder må det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling. 

 

Styret har som ansvar og plikt å sette priser på alle særtjenester utover fellesutgifter innen de rammer som er gitt av generalforsamlingen. Dette gjelder pris for leie av grendehus, leie av lademuligheter og andre liknende tjenester selveierforeningen tilbyr som ikke kan regnes å være universelle for alle beboere eller der hvor det er eksplisitt gitt styret mandat til å regulere prisene. 

 

§ 5 DISPOSISJONS- OG RÅDERETT 

Dersom en selveier leier ut eller selger sitt bruksnummer. m/garasje, skal vedkommende påse at leietaker/kjøper skriftlig forplikter seg til å følge selveierforeningens vedtekter, husordensregler, garasjeregler og øvrige bestemmelser. Ved salg, overdragelse eller bortleie plikter selveierne å melde dette skriftlig til styret for registrering. Selveierne plikter å følge selveierforeningens eller styrets bestemmelser. De er innforstått med at brudd på disse anses som brudd på selveiernes forpliktelser overfor selveierforeningen. Som vesentlig mislighold regnes bl.a. at en selveier ikke betaler sin andel av fellesutgiftene etter skriftlig varsel med 14 dagers frist for innbetaling. Sikkerheten for den enkelte selveiers forpliktelser forbeholder selveierforeningen gjennom panterett for kr. 20.000, - i hver bruksenhet/seksjon. Denne skal ha prioritet etter 85% av lånetakst fastsatt av takstmann godkjent av forsikringsrådet, og skal ikke ha opptrinnsrett. For selveierforeningens felles forpliktelser er den enkelte selveier ansvarlig for 1/175-del for hver andel de eier. Foreningens kreditorer må først gjøre sine krav gjeldende mot fellesskapet. Dersom kreditorene innen fjorten dager fra påkrav ikke oppnår dekning av selveierforeningens fellesmidler, eller det er åpenbart at dette ikke kan betales, kan de kreve selveierne direkte. 

 

§ 6 HAGEAREAL/ FELLESAREAL 

Alle selveiere plikter å delta på dugnad som, med 2 ukers varsel, bestemmes av styret i selveierforeningen. Gjerde må av selveieren ikke settes opp utenfor grenselinjen. Gjerder må ikke være høyere enn 1 meter og ha et enhetlig preg for den enkelte husrekke. Kjøring og parkering inne på tunene er ulovlig, uten ved av- og pålessing. Fellesareal kan ikke brukes som oppbevaringsplass for kondemnerte biler, campingvogner e.l. 

 

 

 

 

§ 7 VEDLIKEHOLD OG ORDEN 

Alle arbeider/forandringer som den enkelte selveier utfører i sitt bnr. må utføres lovlig. Felles ledningsnett innenfor husets grunnmur er et ansvar for de selveiere som bebor den enkelte husrekke, forutsatt av at skadeårsak kan identifiseres til innenfor husets grunnmur. Den enkelte husrekke er videre ansvarlig for takrenner og nedløpsrør. Hver enkelt husrekke er ansvarlig for det ledningsnett som det berøres av. Vedlikehold og utbedring skal skje i samsvar med styrets godkjennelse og kostnadsfordeling for vedlikehold og utbedring skjer i henhold til paragrafens 4.ledd. Fellesarealer, anlegg og utstyr er selveierforeningens ansvar. Ved skade på vannledninger/kloakknett som ikke dekkes av felles forsikringsordning, er selveierne ansvarlig for 1/175- del av de totale utgifter for hver andel de eier. 

 

§ 8 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ETC. 

Endring av utvendig farger skal hver enkelt husrekke enes om, med flertallsbeslutning. Nødvendige reparasjoner i forbindelse med skader, dekkes av den enkelte selveier. Selveierne kan foreta utvendig påbygninger forutsatt skriftlig samtykke fra beboere i samme hus. Det påhviler den enkelte selveier å innhente tillatelse fra bygningsmyndighetene når slik tillatelse etter bygningsloven kreves. 

Ved totalskade ved brann eller andre årsaker, forplikter eier seg til å bygge boligen opp igjen i samsvar med tegninger godkjent av Nordre Follo kommune etter gjeldene reguleringsplaner med bestemmelser for området. 

 

§ 9 FELLESKOSTNADER/SELVEIERENS PLIKTER 

Selveierne har plikt til å være med å dekke felleskostnader. Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Selveierforeningen tegner huseierforsikring på vegne av alle selveierne. Ved innvendig skade som dekkes av forsikringen, betaler selveieren egenandelen. Innvendig skade som skyldes ytre forhold hvor selveierforeningen har ansvar, dekkes av selveierforeningen. Den enkelte selveier dekker forsikring i forbindelse med sitt innbo, bygningsmessige innredninger og eventuelt tilbygg. 

Felleskostnadene fastsettes av generalforsamlingen i forbindelse med budsjettbehandling. Styret utarbeider forslag til felleskostnader i forbindelse med budsjettbehandling for kommende periode. Eventuelle endringer skal varsles med minst 30 dagers varsel. Fordelingen på selveierne skjer med en ideell 1/175-del av, for hver andel man eier.  

 

 

 

 

 

 

§ 10 EIERFORHOLD OG VEDLIKEHOLD AV GARASJER 

a. Garasjer med tomt eies av Myrsletta Selveierforening. Dette gjelder også utstyr som fastmontertes i garasjen, for eksempel lader for elektrisk kjøretøy. 

b. Alle tilpasninger/endringer på den enkeltes bruksrett av garasje må godkjennes av styret før utførelse. 

c. Hvert bruksnummer har bruksrett til en garasje med unntak de som er omfattet av punkt d), nærmere angitt under garasjeregler. 

d. Kommunale boliger har unntak fra bruksrett og disponerer kun de garasjer som er tilegnet dem iht til avtale. 

e. Bruksretten til garasjen er fast og skal medfølge ved salg av den enkelte eiendom. 

f. Vedlikehold av garasjene er Myrsletta Selveierforenings ansvar, og styret må derfor ha tilgang til garasjene til enhver tid. Vedlikeholdet gjelder: 

i. Garasjeporter 

ii. Lader til elektrisk kjøretøy 

iii. Utskifting av skadet panel 

iv. Takbelegg 

v. Beisning/maling 

vi. Vedlikehold av endevegger 

vii. Vedlikehold av avløp 

viii. Vedlikehold av elektrisk anlegg 

ix. Annet vedlikehold som naturlig tilhører eier 

g. Den som har bruksrett til garasjen, har ansvar for å påse at garasjen ikke utsettes for unødig skade. Bruksretthaver har erstatningsansvar for: 

i. Tap av eller defekt garasjeportåpner(e) 

ii. Skader grunnet ureglementert bruk av garasjen 

iii. Skader på garasje, fastmontert inventar og garasjebygg som følge av den enkeltes uaktsomhet og forsett. 

iv. Andre skader som naturlig tilhører bruksrettens ansvar 

h. Bruksrett tillater fremleie 

i. Bruksrettshaver må sikre at leietaker kjenner til de plikter og regler rundt garasjene 

ii. Styret skal informeres om fremleie 

 

 

 

§ 11 REGLER FOR GARASJEANLEGG, FELLESAREALER OG HUSORDENSREGLER 

Det kan utarbeides egne regler for garasjeanlegg, fellesareal, grendehuset og husordensregler. Disse fastsettes av generalforsamlingen med alminnelig flertall. Styret har fullmakt til å pålegge gebyr ved overtredelse av nærmere angitte regler. 

 

§ 12 SELVEIERS PLIKTER 

Den enkelte selveier er pliktig til å avgi erklæring om rett til å legge, ha liggende og senere ha adkomst til, for nødvendig reparasjoner av vann- og kloakkledning, elektriske ledninger, telekabler og felles kabelanlegg som vedrører medlemmer av selveierforeningen. 

 

§ 13 VEDLIKEHOLDSPLANER 

Styret tar initiativ til å utarbeide vedlikeholdsplaner for de ulike tunene. Vedlikeholdsplanene utarbeides i samarbeid med beboerne på de ulike tunene og danner grunnlaget for prioritering av utbedringstiltak. Planene utarbeides for 3 år om gangen med årlige revisjoner.