VEDTEKTER FOR
MYRSLETTA SELVEIERFORENING
ENDRET 18.9.2007, 
Endret på selveiermøte 11.04.2011, 
Endret på ekstraordinært årsmøte 19,09,2014,
Generalforsamling 19.4.2016, 
§ 4 på Årsmøte 12.4.2018, 
§§ 3 og 4 på Årsmøtet 15.6.2021, 
§ 10 endret 30.5.2022, 
$ 3 siste avsnitt den 10.02.2023


§ 1
NAVN OG FORMÅL
Selveierforeningens navn er MYRSLETTA SELVEIERFORENING. Foreningen
består av 165 bnr. av gnr. 129 i Ski kommune, og samtlige hjemmelsinnehavere
plikter å være medlemmer av foreningen.
Foreningen har til formål å:
- ivareta driften av foreningen.
- administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal.
- ivareta alle andre saker av felles interesse for selveierne.


§ 2
SELVEIERMØTET
Selveiermøtet er foreningens øverste myndighet. Medlemmene av selveiermøtet er
samtlige selveiere.


§ 3
INNKALLING TIL ORDINÆRE OG EKSTRAORDINÆRE
SELVEIERMØTER - SELVEIERMØTETS KOMPETANSE
Ordinært selveiermøte (årsmøte) holdes hvert år, fortrinnsvis innen utgangen av april
måned.
I selveiermøtet har selveierne stemmerett med en stemme for hvert bruksnummer de
eier. Foruten hjemmelsinnehaveren, har ett husstandsmedlem møte- og talerett i
selveiermøtet.
Selveieren har rett til å møte med fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og
datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende selveiermøte, med mindre
det fremgår at annet er ment. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. En selveier
kan ikke representere mer enn to andre selveiere ved fullmakt.
Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minst 8 og høyst 20 dagers varsel.
Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden, herunder forslag som
skal behandles på møtet.
Med innkallingen skal også følge styrets årsrapport med revidert regnskap.
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for
innlevering av saker som ønskes behandlet.
Ekstraordinært selveiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst
1/10-del av selveierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som
ønskes behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært selveiermøte med minst
3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker
som vil bli behandlet.
Skal et forslag som etter lov og vedtekter må vedtas med flertall kunne behandles,
må hovedinnholdet være nevnt i innkallingen.
Ordinært selveiermøte skal behandle:
- årsrapport fra styret, herunder godkjennelse av regnskap.
- valg av styremedlemmer og varamenn, samt valg av valgkomite på 2
medlemmer.
- valg av revisor for 1 år.
- godtgjørelse til styret.
- andre saker som er nevnt i innkallingen.
Selveiermøtet ledes av valgt møteleder, som ikke må være selveier.
Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over saker som behandles, og alle
vedtak som treffes av selveiermøtet. Protokollen leses opp før møtet avslutning og
underskrives av møtelederen og minst 2 av de tilstedeværende selveiere valgt av
selveiermøtet.
Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer til vedtak om:
 - nyanskaffelser samt forbedringer og utbedringer som etter forholdene i
 selveierforeningen eller utgiftenes størrelse må anses for vesentlige.
 ‑ fastsetting av vedtekter og endringer av disse.
 ‑ salg eller bortfeste av mindre deler av eiendommens areal.
 - pantsettelse av hele eller deler av foreningens verdier.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen krever
enstemmighet blant alle selveiere. Pantsettelse krever ikke enstemmighet.


§ 4
STYRET OG STYRETS PLIKTER
Selveierforeningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Ett av medlemmene skal være
leder. Styret velges av selveiermøtet. Lederen velges særskilt. Styremedlemmene og
leder velges for 2 år. Det velges 2 varamenn for 1 år av gangen.
Styret står for forvaltningen av selveiernes felles anliggender i samsvar med lov,
vedtekter og vedtak av selveiermøtet. Styret treffer alle bestemmelser som ikke i lov
eller vedtekter er overlatt andre organer.
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret er
beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styret skal
publisere referater fra styremøtene.
I felles anliggender og ved salg eller bortfeste representerer styret selveierne og
forplikter dem ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, dog
ikke utover forpliktelser store kr. 40.000.-
Styremedlemmer eller varamedlemmer som selger sitt bruksnummer, må samtidig tre
ut av styret.


§ 5
DISPOSISJONS- OG RÅDERETT
Dersom en selveier leier ut eller selger sitt bnr. m/garasje, skal vedkommende påse
at leietaker/kjøper skriftlig forplikter seg til å følge selveierforeningens vedtekter, samt
eventuelle husordensregler og øvrige bestemmelser.
Ved salg, overdragelse og bortleie plikter selveierne å melde dette skriftlig til styret
for registrering.
Selveierne plikter å følge selveierforeningens eller styrets bestemmelser. De er
inneforstått med at brudd på disse anses som brudd på selveiernes forpliktelser
overfor selveierforeningen.
Som vesentlig mislighold regnes bl.a. at en selveier ikke betaler sin andel av
fellesutgiftene etter skriftlig varsel med 14 dagers frist for innbetaling. Sikkerheten for
den enkelte selveiers forpliktelser forbeholder selveierforeningen gjennom panterett
for kr. 20.000,- i hver bruksenhet/seksjon. Denne skal ha prioritet etter 85% av
lånetakst fastsatt av takstmann godkjent av forsikringsrådet, og skal ikke ha
opptrinnsrett.
For selveierforeningens felles forpliktelser er den enkelte selveier ansvarlig for
1/175-del, hvorav Ski kommune er ansvarlig for 12 andeler knyttet til sine to bnr.
Foreningens kreditorer må først gjøre sine krav gjeldende mot fellesskapet. Dersom
kreditorene innen fjorten dager fra påkrav ikke oppnår dekning av
selveierforeningens fellesmidler, eller det er åpenbart at dette ikke kan betales, kan
de kreve selveierne direkte.


§ 6
HAGEAREAL/ FELLESAREAL
Alle selveiere plikter å delta på dugnad som, med 2 ukers varsel, bestemmes av
styret i selveierforeningen.
Gjerde må av selveieren ikke settes opp utenfor grenselinjen. Gjerder må ikke være
høyere enn 1 meter og ha et enhetlig preg for den enkelte husrekke.
Kjøring og parkering inne på tunene er ulovlig, uten ved av- og pålessing. Fellesareal
kan ikke brukes som oppbevaringsplass for kondemnerte biler, campingvogner e.l.


§ 7
VEDLIKEHOLD OG ORDEN
Alle arbeider/forandringer som den enkelte selveier utfører i sitt bnr. må utføres lovlig.
Felles ledningsnett innenfor husets grunnmur er et ansvar for de selveiere som bebor
den enkelte husrekke, forutsatt av at skadeårsak kan identifiseres til innenfor husets
grunnmur. Den enkelte husrekke er videre ansvarlig for takrenner og nedløpsrør.
Hver enkelt husrekke er ansvarlig for det ledningsnett som det berøres av.
Vedlikehold og utbedring skal skje i samsvar med styrets godkjennelse og
kostnadsfordeling for vedlikehold og utbedring skjer i henhold til paragrafens 4.ledd.
Fellesarealer, anlegg og utstyr er selveierforeningens ansvar.
Ved skade på vannledninger/kloakknett som ikke dekkes av felles forsikringsordning,
er selveierne ansvarlig for 1/175- del av de totale utgifter, hvorav Ski kommune er
ansvarlig for 12 andeler knyttet til sine to bruksnummer.


§ 8
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ETC.
Skifting av tak/takbelegg, og endring av utvendig farger skal hver enkelt husrekke
enes om, og det økonomiske og praktiske ansvar påhviler den enkelte husrekke.
Nødvendige reparasjoner i forbindelse med skader, dekkes av den enkelte selveier.
Selveierne kan foreta utvendig påbygninger forutsatt skriftlig samtykke fra beboere i
samme hus. Det påhviler den enkelte selveier å innhente tillatelse fra
bygningsmyndighetene når slik tillatelse etter bygningsloven kreves.
Ved totalskade ved brann eller andre årsaker, forplikter eier seg til å bygge boligen
opp igjen i samsvar med tegninger godkjent av Ski kommune etter gjeldene
reguleringsplaner med bestemmelser for området.


§ 9
FELLESKOSTNADER/SELVEIERENS PLIKTER
Selveierne har plikt til å være med å dekke felleskostnader. Felleskostnadene
forfaller til betaling den 1. i hver måned. Selveierforeningen tegner huseierforsikring
på vegne av alle selveierne. Ved innvendig skade som dekkes av forsikringen,
betaler selveieren egenandelen.
Innvendig skade som skyldes ytre forhold hvor selveierforeningen har ansvar, dekkes
av selveierforeningen.
Den enkelte selveier dekker forsikring i forbindelse med sitt innbo, bygningsmessige
innredninger og eventuelt tilbygg.
Felleskostnadene fastsettes av årsmøtet i forbindelse med budsjettbehandling.
Styret utarbeider forslag til felleskostnader i forbindelse med budsjettbehandling for
kommende periode. Eventuelle endringer skal varsles med minst 30 dagers varsel.
Fordelingen på selveierne skjer med en ideell 1/175-del av de totale utgifter på hvert
bruksnummer, hvorav Ski kommune er ansvarlig for 12 andeler knyttet til sine to
bruksnummer.


§ 10
Eierforhold og vedlikehold av garasjer
a. Garasjer med tomt eies av Myrsletta Selveierforening. Dette gjelder også
utstyr som fastmontertes i garasjen, for eksempel lader for elektrisk kjøretøy.
b. Alle tilpasninger/endringer på den enkeltes bruksrett av garasje må
godkjennes av styret før utførelse.
c. Hvert bruksnummer har bruksrett til en garasje med unntak de som er omfattet
av punkt d), nærmere angitt under garasjeregler.
d. Kommunale boliger har unntak fra bruksrett og disponerer kun de garasjer
som er tilegnet dem iht til avtale.
e. Bruksretten til garasjen er fast og skal medfølge ved salg av den enkelte
eiendom.
f. Vedlikehold av garasjene er Myrsletta Selveierforenings ansvar, og sameiet
må derfor ha tilgang til garasjene til enhver tid. Vedlikeholdet gjelder:
i. Garasjeporter
ii. Lader til elektrisk kjøretøy
iii. Utskifting av skadet panel
iv. Takbelegg
v. Beisning/maling
vi. Vedlikehold av endevegger
vii. Vedlikehold av avløp
viii. Vedlikehold av elektrisk anlegg
ix. Annet vedlikehold som naturlig tilhører eier
g. Den som har bruksrett til garasjen, har ansvar for å påse at garasjen ikke
utsettes for unødig skade. Bruksretthaver har erstatningsansvar for:
a. Tap av eller defekt garasjeportåpner(e)
b. Skader grunnet ureglementert bruk av garasjen
c. Skader på garasje, fastmontert inventar og garasjebygg som følge av
den enkeltes uaktsomhet og forsett.
d. Andre skader som naturlig tilhører bruksrettens ansvar


§ 11
REGLER FOR GARASJEANLEGG, FELLESAREALER OG
HUSORDENSREGLER
Det kan utarbeides egne regler for garasjeanlegg, fellesareal, grendehuset og
husordensregler. Disse fastsettes av selveier møtet med alminnelig flertall. Styret har
fullmakt til å pålegge gebyr ved overtredelse av nærmere angitte husordensregler.


§ 12
Den enkelte selveier er pliktig til å avgi erklæring om rett til å legge, ha liggende og
senere ha adkomst til, for nødvendig reparasjoner av vann- og kloakkledning,
elektriske ledninger, telekabler og felles kabelanlegg som vedrører medlemmer av
selveierforeningen.


§ 13
Styret tar initiativ til å utarbeide vedlikeholdsplaner for de ulike tunene.
Vedlikeholdsplanene utarbeides i samarbeid med beboerne på de ulike tunene og
danner grunnlaget for prioritering av utbedringstiltak. Planene utarbeides for 3 år om
gangen med årlige revisjoner.