Utskrift

Styremøte – referat fra 08.jan.2021

Til stede: Jorunn, Erik, Kurt, Christopher og Terje (forretningsfører)

Agenda:

  1. Prioritering av oppdrag for utbedring av uteområder
  2. Status videre arbeid med nye garasjer
  3. Forslag til forespørsel til beboerne om nye vedtekter og kostnadsfordeling

Prioritering av oppdrag for utbedring av uteområder

Budsjettet 2020 ble tillagt ekstra midler for å utbedre asfalteringen ved garasjene. Kostnadsrammen for dette ble langt større enn forventet og det er derfor alt for lite midler til å kunne utbedre asfalten før etter vi har blitt tilført mer midler fra generalforsamlingen.

Siden vi har noe midler har vi bedt om tilbud på en del helt kritiske områder. Dette er steder hvor styret mener det vil trolig medføre skade på eiendom eller kjøretøy hvis det ikke blir reparert.

Tilbudene vi fikk viser at vi på ingen måte har midler til å reparere selv disse områdene og det er derfor styret har prioritert 2 steder som har kritisk tilstand:

Utbedring av drenering ved Myrsletta #117 må utbedres fordi vannmengdene fra lekeplassen og fellesområdet trolig medfører vannskade til eiendommen om det ikke utbedres. Dette er prioritert fra styret og tilbudet fra leverandør er akseptert. Igangsettes etter avtale med leverandør.

Utbedring av asfalt og drenering ved Myrsletta #123-131 hvor asfaltbuen er så stor at det er problemer for hjemmehjelpen ved Ski kommune å kjøre inn. Dette er prioritert fra styret og tilbudet fra leverandør er akseptert. Igangsettes etter avtale med leverandør.

Merk at leverandør angir at oppstart er etter at telen er gått (mars).

Status videre arbeid med nye garasjer

Det er planlagt 2 leveranser på dette punktet. A) informasjonsmøte fra leverandør av garasjer om hva som kan bli levert til Myrsletta, dette med et oppdatert pristilbud og B) ekstraordinær generalforsamling litt senere i 2021 for å se om vi kan beslutte bygging av nye garasjer

Trolig dato for informasjonsmøtet er etter generalforsamlingen 2021, mest pga situasjonen med korona og for å redusere faren for smitte dersom det er mange som vil delta. Vi vurderer 2 møtetidspunkt om dette er vanskelig men avventer situasjonen pt.

Forslag til forespørsel til beboerne om nye vedtekter og kostnadsfordeling

Vedtektene er litt utdaterte og trenger noen endringer, dette leveres som et helhetlig forslag fra styret til neste generalforsamling. Det er i det store og hele ikke så mange endringer, men litt presisering om eierform på garasjer og litt om hva styret kan pålegge hver enkelt bruksinnehaver.

I den forbindelse så søker styret å få noe tilbakemelding på hva beboerne ønsker at vi skal pålegge dem av kostnader sett opp mot vårt ansvar. Dette kan illustreres best ved å gi noen faktiske eksempler:

Eksempel A:

El-kontroll ved garasjene i 2020 angir at en del stikk er knust eller i dårlig forfatning. Styret har vedkjent at dette er et vedlikeholdskrav som bør tillegges selveierforeningen da elektriske komponenter er eiers ansvar og fordi vi ønsker å sikre oss at kvaliteten på dette arbeidet er godt.

Eksempel B:

El-kontroll ved garasjene i 2020 angir at noen beboere har installert portåpner men brukt en stikkontakt som ikke er jordet eller at installasjonen ikke er kvalitetsmessig sikret. Styret mener dette er utover eiers ansvar og har pålagt den som har bruksretten å utbedre installasjonen. Når brukseier IKKE gjør reparasjoner så får foreningen pålegg om å gjøre det og har derfor bedt om tilbud fra elektriker. Den kostnaden har vi pt ikke videreført til brukseier da vi ikke er sikre på om vi har mandat i vedtektene til dette. Vi planlegger å spesifisere dette ved oppdatering av vedtektene.

Merk at det også medfører en del arbeid for styret å organisere dette arbeidet med elektriker og kontroll. (Hjertesukk nummer 87, morsomt å møte opp for el-kontroll nummer 3 av garasjerekke x for enda en fin dag.. istedenfor at alt kunne vært gjort på en og samme dag..)