Møtereferat ordinært styremøte - Myrsletta selveierforening - Torsdag 26 november

 

1) Status asfaltering

Vi har kontaktet flere leverandører, de fleste er ikke interessert. Oppgaven blir for liten, flere leverandører svarer ikke eller møter ikke opp. Det eneste tilbudet vi har så langt er på 1.5mill + fjerne topplag, + sikre garasjer hvilket bringer tilbudet opp til ca 3mill. Budsjettet er ca 400' 

Styret førsøker videre å finne noen som kan ta mindre oppdrag, neste befaring tidlig desember. Merknad: vi må øke budsjettet for utvendig vedlikehold for å dekke asfaltering med ca 3,5 til 4 mill for å få gjort minimum. Dette er utover oppsparte midler. Se vedlegg for tilbud

 

2) Leverandører av garasje ønsker å gi nye tilbud

Vi inviterer til informasjonsmøte med leverandør av garasjer på nyåret. Styret varsler at det er etter deres syn påkrevd å finne en løsning på garasjesituasjonen og vil stille forslag om bygning av nye garasjer ved generalforsamlingen 2021. 

 

3) Løpende vedlikehold

Det er påkrevd en del arbeid med belysningen, spesielt garasjebelysningen svikter ved vannmengder. Dette er ikke fullt dekket i årets budsjett for utvendig vedlikehold så styret må se hva de kan omdisponere av annet planlagt arbeid. Igjen er det behov for økning av budsjettet

 

4) Prisøkning internet

Varslet prisøkning for internet er 30,- pr enhet, ca 50' totalt pr år for myrsletta. Hvilket igjen kan gjøre det lønnsomt å se etter andre tilbydere.

 

 

 

Vedlegg:

Tilbud for asfaltering merk at dette er for kun 112 innkjørsler, ikke tar med fjerning av topplag eller sikring av garasjer (se merknader) og heller ikke eventuell elektrikerarbeid. Det er ca halvparten av et fullt tilbud.