Utskrift

 

Ved generalforsamlingen ble det stilt spørsmål om forsikringskostnadene sett opp mot finansinntektene og utbytte fra Gjensidige. Det var ikke mulig å gå i detalj på budsjettet uten regnskapsfører tilstede.Vår forretningsfører, Terje Døvik, har svart på dette ved følgende epost.

---

 

Hei, viser til møtet forrige uke hvor det ble stilt spørsmål rundt tallene i regnskapet på forsikring. Jeg har nå fått sjekket ut og får følgende poster fra regnskapet.

forsikring

              Kostnadsført     Utbytte

2015      476.480                51.103

2016      524.389                65.648

2017      518.522                72.412

2018      469.815                76.543

 

Det er i tillegg mottatt kr. 114.821 den 31.07.2018. Dette er erstatning i forbindelse med vannlekkasje på kr 124 821,- med fradrag av egenandel på kr 10 000,-.

Totalt er dette (kr 114 821+76543) kr 191 364,- som fremkommer av post 8070 annen finansinntekt.

Sett i ettertid kunne nok disse postene vært splittet så finansinntekten og erstatningen burde vært tydeligere. Erstatningen er kanskje ikke en finansinntekt, men samtidig har regnskapsfører postert det slik og revisor har ikke hatt merknader til dette.  

Post 1579 i regnskapet på kr 368 429,- er forhåndsbetalt forsikringspremie som ble tilbakebetalt fra Gjensidige.

I forhold til merknad på side 8 i årsmøtepapirene;

Inngått ny avtale om forsikring, sparer kr 65 000,-   så er dette i forhold til budsjett forsikring 2018 på kr 535 000,- og forbruk i regnskapet for 2018 på kr 469 815= besparelse på kr 65 185,- i forhold til budsjett. Som kjent budsjetteres det ikke med finansinntektene som eventuelt kommer fra Gjensidige, da de ikke er sikre på årsmøtetidspunktet. Så er nok en slik kommentar unyansert i forhold til at man faktisk ikke vet fra år til år hva man vil få fra Gjensidige, men tallene over viser jo det faktiske de siste årene.

Som jeg nevnte i møtet er budsjettet i 2019 basert på en økning på 6% etter innspill fra Tryg. De er ikke sikre på hvor stor økningen vil bli, da det er fortsatt langt frem til hovedforfall. Den kan altså også bli lavere.

Den siste fakturaen fra Gjensidige var på kr 555 988,- for perioden 31.5.2018- til 31.5.2019. Vi ville med all sannsynlighet få en økning, men sikre kan vi ikke være her, noe som også fremkommer av prisene for 2015- - 2018. Det er vel ikke unaturlig å tenke en pris 2019-2020 opp mot kr 600 000,-,  men nok en gang, sikre kan vi ikke være.

I Tryg betales det i perioden 1.10.18 – 1.10.19 ca kr 424 000,-.

Håper dette kan være svar til de spørsmålene som ble stilt på møtet, som jeg dessverre ikke hadde et fullgodt svar på der og da.

Når det gjelder vurderingen av de ulike forsikringsordningene opp mot hverandre i pris/innhold som er vel styreleder nærmest til å kommentere dette, da det er styret som gjorde denne vurderingen.

Med hilsen

Terje Døvik

Advokat

 

cid:<a href=

 

 

------

 

 

Viser også til styrets svar ved generalforsamlingen hvor vi sa "bytte av forsikringsavtale til Tryg Forsikring ble ansett av styret som billigere over tid enn Gjensidige, den ble ansett som sikrere lavere kostnader da vi ikke var avhengig av utbytte fra Gjensidige men viktigst var også helhetsbildet hvor Tryg gav oss bedre betingelser og bedre dekning". Styret står fast ved den påstanden. Merk at vi da heller ikke har lagt til noen økning i prisen for å få sammenlignbart tilbud fra Gjensidige (vi spurte men de svarte oss ikke).

 

 

/styret