Utskrift

HUSORDENSREGLER FOR

MYRSLETTA SELVEIERFORENING

  • 6, siste setning og §8, siste setning endret 18.04.06, § 6 endret 17.4.07, med tillegg

Siste setning, § 7, endret 23.4.15 med tillegg, §§ 7 og 8 endret 15.6.21

 

1.FORMÅL

Husordensreglene tar sikte på å skape best mulig bomiljø.

 

2. FORFØYNINGER

Styret skal påse at husordensreglene blir fulgt. Ved overtredelser har styret, etter at skriftlig advarsel er gitt, anledning til å pålegge gebyr.

3. ANKE

Klagen/gebyret kan ankes skriftlig til årsmøtet. Ankefristen utløper tre uker etter at kravet er framsatt av styret.

4. GENERELT

Beboerne må sørge for at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ubehagligheter for andre beboere.

5. KJØRING / PARKERING

Kjøring og parkering inne på tunene er ulovlig, uten ved av‑ og pålessing. Bommene skal stenges etter hver passering. Ved gjentatte brudd på bestemmelsene kan styret besørge borttauing på eierens bekostning og risiko.

6. BILOPPSTILLINGSPLASSER

Disse skal være oppmerket. Hvis det er behov for reserverte invalideplasser, skal de mest egnede plassene benyttes. Plassene må være tydelig merket. Eventuell reservering av invalideplasser avgjøres av styret etter skriftlig søknad, og er gyldig i ett år. Biloppstillingsplassene skal ikke brukes til parkering av campingbiler/tilhengere/ tilhengerredskap, eller lastebiler/busser med tillatt totalvekt over 3500 kg, eller uregistrerte kjøretøy. All parkering er ulovlig utenom på oppmerkede plasser.

7. GARASJER

Beboere som eier/ disponerer bil plikter å bruke garasjen til parkering. Garasjeportene skal være låst. Det er kun tillatt bruk av én motorvarmer pr. garasje.

Ved behov for ladepunkt for El-bil må beboer ta kontakt med styret, som i samråd med autorisert fagperson gir tillatelse til slikt bruk. Til der hvor det, i garasjen, gis tillatelse til opplegg av ladepunkt, må beboer bekoste dette selv. Ladepunkt er å anse som fastmontert eiendom og følger garasjen ved salg.

Ladepunkt skal installeres i garasjen, med egen måler av kyndig autorisert fagperson. Alle kostnader i forbindelse med dette dekkes av beboer.

8. HUSDYR   

Husdyr må ikke være til sjenanse for andre beboere. Eieren har ansvar om skade eller ulempe oppstår, og skal sørge for at etterlatenskaper ikke blir liggende igjen. Dersom regler for husdyrhold ikke blir fulgt, kan styret treffe tiltak med henblikk på å nekte den enkelte beboer å holde dyr.

 

9. UTEAREALER

Beboerne på hvert enkelt tun har ansvaret for å holde tilstøtende fellesområder i orden. Trær på fellesområder må ikke fjernes uten at man tunvis er enig. Ved tvister har styret det avgjørende ord.

10. ARBEID PÅ FELLESOMRÅDER

Styret kan pålegge beboerne å delta i arbeid på fellesområder. Skriftlig innkalling til slikt arbeid må sendes ut minst to uker på forhånd.