Undersøkelsen har blant annet kartlagt antall biler pr. husstand, hvorvidt garasjen benyttes til parkering og ikke minst i hvor stor grad beboere på Myrsletta opplever manglende parkeringskapasitet som en utfordring.

Resultater fra undersøkelsen

Svarprosent: 72%

Innspill til tiltak (fritekst)

Det kom inn ca. 50 innspill eller kommentarer i undersøkelsen. Hovedvekten av kommentarene/forslagene var knyttet til følgende tiltak:

  1. Sørge for at alle garasjer benyttes til parkering av bil
  2. Oblatordninger, men få som ønsker håndheving av parkeringsselskap
  3. Utrede/søke om å etablere parkering på nye områder
  4. Garasjene er for små: Rive/bygge om garasjene/omgjøre til carport

Arbeidsgruppas vurderinger

62 % av de som besvarte undersøkelsen, opplever at manglende parkeringskapasitet er et problem i liten grad, noe grad eller kun av og til. 36 % opplever utfordringene som store eller meget store. Arbeidsgruppas vurdering er at disse resultatene må gjenspeiles i foreslåtte tiltak.

Videre mener arbeidsgruppa at alle former for oblatordninger uten oppfølging, kan være utfordrende. Denne oppfølgingen ønskes ikke utført av et eksternt parkeringsselskap (ref. siste generalforsamling). Hvorvidt oblatordning basert på tillit uten konsekvenser (borttauing) har noen formening utover en holdningsskapende effekt, er vanskelig å vurdere, men det er arbeidsgruppas vurdering at dette bør utprøves før vi kan konkludere sikkert.

Undersøkelsen ga arbeidsgruppa meget få konkrete innspill på hvordan vi kan sørge for at garasjene blir benyttet til parkering av bil utover oblatordninger.

Det kom videre forslag knyttet til utredning av å skape flere parkeringsplasser på nye områder og riving/bygging av garasjer og carporter. Arbeidsgruppa anser dette som fornuftige forslag som kan utredes videre, men på bakgrunn av forslagenes store omfang, vurderer arbeidsgruppa dette ikke som en del av dette mandat. Arbeidsgruppa viser derimot til tidligere behandling og vurdering av ombygging av garasjer, og minner om at det er opp til den enkelte garasjerekke å selv ta en slik beslutning i samarbeid med sine naboer.

På bakgrunn av ovennevnte har arbeidsgruppa kommet frem til en tillitsbasert ordning som vi mener bør prøves i minimum et år før ny evaluering og evt. skjerpede tiltak vurderes. Forslagene blir lagt fram på årsmøtet 12. april, og kan leses i innkallingen som snart kommer i din postkasse.

Fra arbeidsgruppa med følgende medlemmer:
Ali Hekmatnia
Stine Foss
Mona Johansen
Ole-Petter Tranberg
Silje Bergum
Jan Ole Evensen
Emelie Høyum
Øystein Aslesen
Hege Håkonsen