Alle skal ha fått denne i postkassa, inkludert et vedlegg med kartlagt behov for oppgradering på hver rekke.

Mai 2016: Til Generalforsamlingen i 2016 kom det inn forslag fra en beboer om at det må iverksettes tiltak for at beboere på Myrsletta som ikke utfører vedlikehold på sine garasjer, reparerer og vedlikeholder disse. Dette går på trivsel for beboere i området samt at å ikke vedlikeholde garasjer, medfører at området fremstår som mindre tiltalende. Det ble videre foreslått at det iverksettes tiltak og om det ikke blir fulgt opp, at ett firma må gjøre jobben og eier av garasjen må betale.

Styret behandlet forslaget og lagde følgende innstilling til Generalforsamlingen 19.april: Styret har over tid vært opptatt av de problemstillingene som forslagsstiller reiser, både når det gjelder å benytte garasjen til parkering og vedlikehold. Når det gjelder vedlikehold er det skjemmende for vårt nærmiljø at enkelte i for liten grad sørger for nødvendig vedlikehold, enten det gjelder hus, eller som her garasje. Det er også et faktum at det kan redusere verdien på våre boliger når vårt nærmiljø ikke fremstår som alminnelig godt vedlikeholdt.

Forslagsstiller tar opp om styret kan pålegge eiere å reparere/vedlikeholde garasjene, eventuelt at en slik oppgave kan utføres av andre og at regningen belastes den enkelte eier.

Styret har bedt om og mottatt en juridisk vurdering fra Huseiernes Landsforbund som ser nærmere på dette med manglende vedlikehold. Deres tilbakemelding er blant annet at Vedtektenes §§ 1 og 4 sier at foreningens formål blant annet er å administrere vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal, og at styret har ansvar for forvaltningen av foreningen. Vedtektenes § 13 gir styret fullmakt til å utarbeide vedlikeholdsplaner. At styret kan påse at ansvaret for vedlikehold av garasjene overholdes, må anses i tråd med Vedtektene.

Basert på dette, vil styret sørge for at det utarbeides vedlikeholdsplaner som omfatter vedlikehold av garasjerekkene. Siden status er så vidt dårlig mange steder allerede, er det styrets oppfatning at det er nødvendig med en relativt snarlig oppgradering. Det er også små arealer den enkelte skal vaske/vedlikehold/male, slik at det ikke bør være behov for en lang tidsfrist. Styret vil komme tilbake til en endelig frist for utførelse, men går som utgangspunkt inn for at arbeid bør være ferdig innen 1.august 2016.

Det kan være spørsmål om hva som eventuelt kan skje, om noen fortsatt velger å ikke foreta nødvendig vedlikehold. Styret ser at det kan være noe uklart om styret kan engasjere andre til å foreta vedlikehold som eier ikke selv utfører, for deretter å sende regningen til eier. Styret vil jobbe videre med denne del av saken, slik at naboer og selveieforeningen som sådan har et best mulig grunnlag for å kunne iverksette nødvendig vedlikehold på den enkelte garasjeeiers bekostning.

Styrets forslag til vedtak:

Styret sørger for utarbeidelse av nødvendige vedlikeholdsplaner, slik at vedlikehold av garasjer blir ivaretatt i tråd med forslagsstillers intensjoner.

Da saken var oppe til behandling på Generalforsamlingen 19.4.2016, ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Styrets oppfølging av Generalforsamlingens vedtak:

Styret har etter vedtaket på Generalforsamlingen, foretatt en kartlegging av de enkelte garasjer i tråd med vedtaket. Kartleggingen er gjort rekkevis og vi gir nå en tilbakemelding til hver garasjerekke om hva som det er behov for å få utført. Grunnen til at kartleggingen er gjort rekkevis, er at enkelte forhold må løses i fellesskap, eksempelvis vedlikehold av endevegger. Det er ikke foretatt vurdering av takene, og dette må hver garasjerekke vurdere selv. Det vises da også til vedtektenes § 10 som lyder:

GARASJER

Garasjene tilhører den enkelte selveier, og bruksretten overføres ved salg av den enkelte eiendom. Bruksnummerne har garasjer som er nærmere angitt i vedlagte bilag, og som er en del av nærværende vedtektsbestemmelser.

Vedlikehold av garasjeportene, utskifting av skadet panel, takbelegg, beising/maling, samt indre vedlikehold, besørges av den enkelte garasjeeier. Vedlikehold av endevegger og avløp besørges og bekostes av garasjeeierne i den enkelte garasjerekke i fellesskap.

Det er også grunnen til at alle beboerne i samme rekke får felles tilbakemelding.

Det settes en frist til 1.august 2016 for å få utført arbeidene. Dersom oppgraderingen ikke har skjedd innen fristen, vil Styret ta dette opp med den enkelte beboer for en avklaring. Om det er beboere som vet at de ikke selv vil kunne få utført arbeid, så oppfordres det til å engasjere egen hjelp eller å kontakte styret, slik at man eventuelt kan finne en felles ordning for å få utført arbeidet med ekstern hjelp.

Det vil også bli foretatt noe asfaltarbeid på Myrsletta nærmere sommeren. I den for bindelse vil det være mulig å få asfaltert inne i sin garasje til selvkost. De som er interessert i dette må kontakte styret.

Det er også kommet ønske om elektrisk portåpner eller eventuelt bredere port.

Myrsletta nr 266 har montert en bredere port og Myrsletta nr 130 har montert en elektrisk portåpner.

Kostnaden i nr 266 for en bredere og elektrisk drevet port er på ca 20000,-

Kostnaden for elektrisk portåpner i nr 130 fra Portspesialisten er 2690,- Denne er det mulig å montere selv. Eventuelt montering av portspesialisten for kr 1990,- i tillegg.

Se for øvrig hjemmesiden: www.portspesialisten.com

Styret har avtalt besiktigelse og informasjon av eierne av garasjene til nr 266 (tun 4)  og nr 130 (tun 3)

Eierne vil være tilstede ved garasje 266 onsdag 11. mai klokken 1830 – 1900,  og ved garasje 130 onsdag 11. mai klokken 1900 - 1930

 

Det er naturligvis Styrets håp om at alle ser behovet for at garasjene blir oppgradert, og at det ikke blir nødvendig å måtte iverksette ytterligere tiltak for å få dette utført.

Skulle det være spørsmål, ta kontakt via mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eventuelt, styreleder Jack Ove Valø på tlf  905 12 102

 

PS! Et hockeylag i Ski er villig til å vaske og male porter til inntekt for lagskassa. Ta kontakt med styreleder dersom det kan være av interesse.

 

Med hilsen

Jack Ove Valø

 

For styret i Myrsletta Selveierforening