Det har i etterkant av brannen på Myrsletta blitt avholdt to informasjonsmøter på grendehuset der fokuset har vært brannsikkerhet og forebyggende tiltak.
Styret vil rette en stor takk til Øystein Aslesen som har vært initiativtaker til møtene og også har avholdt disse.
 
Til de som ikke hadde anledning til å komme på informasjonsmøtene har vi laget en sammenfatning.
Branninnstruks for Myrsletta Selveierforening
 
Ved brannalarm
- Sørg for at alle blir varslet
- Lukk dører og vinduer
- Gå til felles møteplass
 
Ved brann
- Varsle personer i fare ved å rope "Brann! Brann!"
- Hjelp hverandre ut til felles møteplass
- Varsle brannvesen på nødnummer 110
 
Merk: Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperom er fylt av røyk, bruk alternativ rømmningsvei eller gå tilbake. Gjør dg til kjenne via vindu eller balkong slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.
 
Redde, varsle, slukke.
Rekkefølgen på hva som er viktigst av disse tre må du selv avgjøre ut i fra den aktuelle situasjonen. "Redde, varsle, slukke" er en nyttig huskeregel.
 
- REDDE: Sørg for at alle kommer ut i sikkerhet
- VARSLE: Varsle brannvesen på nødnummer 110
- SLUKKE: Forsøk å slukke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for fare
 
Sjekkliste for egenkontroll
Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Under følger tips til slike kontroller.
 
Hver dag
- Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
- Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, ikke bare med fjernkontrollen
- Sjekk at levende lys er slukket
- Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket
- Sjekk at ingen ladere til telefoner eller annet småelektrisk står plugget i støpsel
 
Hver måned
- Test røykvarslere ved å bruke testknappen
- Test jordfeilbryter i sikringsskapet
 
Hvert kvartal
- Sjekk at nåla på trykkmåler på brannslukningsapparater peker på det grønne feltet
- Vend pulverapparat opp ned et par ganger slik at pulveret ikke klumper seg
- Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer
- Rengjør kjøkkenviften for brannfarlig fett
 
Hvert halvår
- Gjennomfør brannøvelse for hele familien
- Test røykvarsler med røyk
- Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet
- Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet
 
Hvert år
- Bytt batteri i røykvarslere
- Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektronisk utstyr
 
Hvert femte år
- Få en godkjent el-instalatør til å gjennomføre en el-sjekk av boligen
 
Husene på Myrsletta har alle rundet 30 år. Noen har blitt oppgradert og andre har sett liten forandring siden byggeåret. Som vi ser av listen over har alle hus godt av jevnlig tilsyn og oppfølging av brannsikkerheten. For de som ønsker å gjøre oppgraderinger og kontroller har vi undersøkt prisnivået på enkelte tiltak.
 
Ny innmat i sikringstavler
Det ble innhentet priser fra 3 levrandører som ble lagt fram.
Prisnivået ligger på ca. kr 10 000,- med 10 kurser . 
 
Komfyrvakt
Det er noe som blir mer og mer aktuellet ,i nye hus er det påbudt.
Prisene ligger mellom kr 1 500,- og 3 500,-
 
Overspenningsavledere
Det er noe som vi har merket at vi ser mer og mer lynnedslag.Det er mulig å sikre seg mot at 
Dette ødelegger huset og forårsaker brann.
Prisen på dette utstyr ligger mellom kr 1 000,- og 2 700,-.
 
Tilstandskontroll av det elektriske anlegget
En tilstandskontroll av det elektriske anlegget er anbefalt å utføres hvert 5 år. Det som da gjøres er at anlegget gåses over visuelt,det blir tatt stikkprøver av punkter,det måles spenning og kontinuitet i jording ,måler varme i sikringsskap og anlegget blir målt for å finne evt.jordfeil.
En pris på dette vil ligge på ca. kr 2 000,- .