Vi har følgende innsendte forslag til ekstraordinær generalforsamling

 

Det gjengis i sin helhet under: Styret gjør oppmerksom på at vi jobber med å svare på dette forslaget med et eget revidert forslag til vedtak

 

 

Styret Myrsletta Selveier forening

Viser til innkalling til ekstraordinær generalforsamling for Myrsletta Selveierforening Mandag 18 oktober 2021 kl 18.00.

Ønsker med dette å melde inn forsalg til vedtak som vi ønsker at Generalforsamlingen skal ta stilling til og stemme over ved siden av/alternativt til Styrets forslag til vedtak #2

Forslaget lyder slik i ordtekst:

Styret gis fullmakt til å bygge garasjer for alle medlemmer i Myrsletta Selveierforening innenfor en ramme på 40 millioner norske kroner.

Generalforsamlingen instruerer styret under bygningen av nye garasjer til å gjennomføre følgende kontrollmekanismer/milepæler:

 • Minimum 2 tilbud med fast pris skal evalueres og styret velger foretrukket tilbud
 • Styret skal innhente 3 parts hjelp til å gjennomføre undersøkelser av grunnen slik at tilbudet fra leverandør blir mest mulig presist og forutsigbart.
 • Styret skal leie inn en prosjektleder/konsulent med riktig kompetanse som skal være med å evaluere tilbudene, evaluere leverandørs fremdriftsplan og følge denne opp på vegne av styret. Han/hun skal godkjenne leveransen i henhold til gjeldende regler og forskrifter innen de ulike fagfeltene før overtakelsesforretning signeres. Han/hun skal også bistå styret ved offentlige søknader slik at det ikke oppstår forsinkelser.
 • Styret instrueres til å opprette et beboerutvalg bestående av 5 medlemmer, en fra hvert tun.
  • Beboerutvalget skal godkjenne tilbud fra leverandør før styret signerer avtale.
   • Enighet oppnås når 4 av 5 medlemmer er enig.
  • Beboerutvalget skal godkjenne avtale med finansieringspartner før signering.
   • Enighet oppnås når 4 av 5 medlemmer er enig
  • Styret skal bruke beboerutvalget aktivt hvis det oppstår avvik i leveransen under prosjektets gang. Det skal ikke være nødvendig med ny generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Beboerutvalget har mandat til å mene noe om alle avgjørelser utenom økning av prosjektets ramme på 40 millioner eller endring av husleie(nytt vedtak 18.10.21)
  • Beboerutvalget er etablert slik at alle tun får like mye å si under prosessen og at alle tun blir hørt i prosessen. VI kan komme i situasjoner hvor geografi, avstander eller offentlig forvaltning presser oss til å velge forskjellige løsninger for de ulike tunene.
 • Det skal føres eget budsjetter/resultatregnskap for Myrsletta Selveierforening og Garasjeprosjektet. Overføres midler fra/til skal dette tydelig komme frem i regnskapet.
 • Garasjeprosjektet fremdrift skal tydelig kommuniseres til beboerne jevnlig.

Avsnitt 1, 2 og 3 i Styrets forslag#2 beholdes i nytt forslag #2

Vennlig hilsen

Knut Erik Melstrøm nr 22

Morten Lyse nr 14

Jack Valø nr 36

Johnny Hide nr 4