VEDTEKTER  FOR

MYRSLETTA SELVEIERFORENING

ENDRET 18.9.2007, Endret på selveiermøte 11.04.2011, Endret på ekstraordinært årsmøte 19,09,2014,

Generalforsamling 19.4.2016, § 4 på Årsmøte 12.4.2018, §§ 3, 4 på Årsmøtet 15.6.2021

                                                              

 • 1

NAVN OG FORMÅL

Selveierforeningens navn er MYRSLETTA SELVEIERFORENING. Foreningen består av 165 bnr. av gnr. 129 i Ski kommune, og samtlige hjemmelsinnehavere plikter å være medlemmer av foreningen.

Foreningen har til formål å:

          -    ivareta driften av foreningen.

          -    administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal.

          -     ivareta alle andre saker av felles interesse for selveierne.

 • 2

SELVEIERMØTET

Selveiermøtet er foreningens øverste myndighet. Medlemmene av selveiermøtet er samtlige selveiere.

 • 3

INNKALLING TIL ORDINÆRE OG EKSTRAORDINÆRE SELVEIERMØTER ‑  SELVEIERMØTETS KOMPETANSE

Ordinært selveiermøte (årsmøte) holdes hvert år, fortrinnsvis innen utgangen av april måned.

I selveiermøtet har selveierne stemmerett med en stemme for hvert bruksnummer de eier. Foruten hjemmelsinnehaveren, har ett husstandsmedlem møte‑ og talerett i selveiermøtet.

Selveieren har rett til å møte med fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende selveiermøte, med mindre det fremgår at annet er ment. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. En selveier kan ikke representere mer enn to andre selveiere ved fullmakt.

Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minst 8 og høyst 20 dagers varsel.

Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet.

Med innkallingen skal også følge styrets årsrapport med revidert regnskap.

Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Ekstraordinært selveiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/10‑del av selveierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært selveiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet.

Skal et forslag som etter lov og vedtekter må vedtas med flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være nevnt i innkallingen.

Ordinært selveiermøte skal behandle:

          ‑    årsrapport fra styret, herunder godkjennelse av regnskap.

 • valg av styremedlemmer og varamenn, samt valg av valgkomite på 2

 medlemmer.

          ‑    valg av revisor for 1 år.

          ‑    godtgjørelse til styret.

          ‑    andre saker som er nevnt i innkallingen.

Selveiermøtet ledes av valgt møteleder, som ikke må være selveier.

Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over saker som behandles, og alle vedtak som treffes av selveiermøtet. Protokollen leses opp før møtet avslutning og underskrives av møtelederen og minst 2 av de tilstedeværende selveiere valgt av selveiermøtet.

Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer til vedtak om:

          -    nyanskaffelser samt forbedringer og utbedringer som etter forholdene i

               selveierforeningen eller utgiftenes størrelse må anses for vesentlige.

          ‑    fastsetting av vedtekter og endringer av disse.

          ‑    salg eller bortfeste av mindre deler av eiendommens areal.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen krever enstemmighet blant alle selveiere.

 • 4

STYRET OG STYRETS PLIKTER

Selveierforeningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Ett av medlemmene skal være leder. Styret velges av selveiermøtet. Lederen velges særskilt. Styremedlemmene og leder velges for 2 år. Det velges 2 varamenn for 1 år av gangen.

Styret står for forvaltningen av selveiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak av selveiermøtet. Styret treffer alle bestemmelser som ikke i lov eller vedtekter er overlatt andre organer.

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styret skal publisere referater fra styremøtene.

I felles anliggender og ved salg eller bortfeste representerer styret selveierne og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, dog ikke utover forpliktelser store kr. 40.000.‑

Styremedlemmer eller varamedlemmer som selger sitt bruksnummer, må samtidig tre ut av styret.

 • 5

DISPOSISJONS‑ OG RÅDERETT

Dersom en selveier leier ut eller selger sitt bnr. m/garasje, skal vedkommende påse at leietaker/kjøper skriftlig forplikter seg til å følge selveierforeningens vedtekter, samt eventuelle husordensregler og øvrige bestemmelser.

Ved salg, overdragelse og bortleie plikter selveierne å melde dette skriftlig til styret for registrering.

Selveierne plikter å følge selveierforeningens eller styrets bestemmelser. De er inneforstått med at brudd på disse anses som brudd på selveiernes forpliktelser overfor selveierforeningen.

Som vesentlig mislighold regnes bl.a. at en selveier ikke betaler sin andel av fellesutgiftene etter skriftlig varsel med 14 dagers frist for innbetaling. Sikkerheten for den enkelte selveiers forpliktelser forbeholder selveierforeningen gjennom panterett for kr. 20.000,‑ i hver bruksenhet/seksjon. Denne skal ha prioritet etter 85% av lånetakst fastsatt av takstmann godkjent av forsikringsrådet, og skal ikke ha opptrinnsrett.

For selveierforeningens felles forpliktelser er den enkelte selveier ansvarlig for 1/175‑del, hvorav Ski kommune er ansvarlig for 12 andeler knyttet til sine to bnr. Foreningens kreditorer må først gjøre sine krav gjeldende mot fellesskapet. Dersom kreditorene innen fjorten dager fra påkrav ikke oppnår dekning av selveierforeningens fellesmidler, eller det er åpenbart at dette ikke kan betales, kan de kreve selveierne direkte.

 • 6

 

HAGEAREAL/ FELLESAREAL

Alle selveiere plikter å delta på dugnad som, med 2 ukers varsel, bestemmes av styret i selveierforeningen.

Gjerde må av selveieren ikke settes opp utenfor grenselinjen. Gjerder må ikke være høyere enn 1 meter og ha et enhetlig preg for den enkelte husrekke.

Kjøring og parkering inne på tunene er ulovlig, uten ved av‑ og pålessing. Fellesareal kan ikke brukes som oppbevaringsplass for kondemnerte biler, campingvogner e.l.

 • 7

VEDLIKEHOLD OG ORDEN

Alle arbeider/forandringer som den enkelte selveier utfører i sitt bnr. må utføres lovlig.

Felles ledningsnett innenfor husets grunnmur er et ansvar for de selveiere som bebor den enkelte husrekke, forutsatt av at skadeårsak kan identifiseres til innenfor husets grunnmur. Den enkelte husrekke er videre ansvarlig for takrenner og nedløpsrør. Hver enkelt husrekke er ansvarlig for det ledningsnett som det berøres av. Vedlikehold og utbedring skal skje i samsvar med styrets godkjennelse og kostnadsfordeling for vedlikehold og utbedring skjer i henhold til paragrafens 4.ledd.

Fellesarealer, anlegg og utstyr er selveierforeningens ansvar.

Ved skade på vannledninger/kloakknett som ikke dekkes av felles forsikringsordning, er selveierne ansvarlig for 1/175‑ del av de totale utgifter, hvorav Ski kommune er ansvarlig for 12 andeler knyttet til sine to bruksnummer.

 • 8

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ETC.

Skifting av tak/takbelegg, og endring av utvendig farger skal hver enkelt husrekke enes om, og det økonomiske og praktiske ansvar påhviler den enkelte husrekke.

Nødvendige reparasjoner i forbindelse med skader, dekkes av den enkelte selveier.

Selveierne kan foreta utvendig påbygninger forutsatt skriftlig samtykke fra beboere i samme hus. Det påhviler den enkelte selveier å innhente tillatelse fra bygningsmyndighetene når slik tillatelse etter bygningsloven kreves.

Ved totalskade ved brann eller andre årsaker, forplikter eier seg til å bygge boligen opp igjen i samsvar med tegninger godkjent av Ski kommune etter gjeldene reguleringsplaner med bestemmelser for området.

                                                              

 • 9

FELLESKOSTNADER/SELVEIERENS PLIKTER

Selveierne har plikt til å være med å dekke felleskostnader. Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Selveierforeningen tegner huseierforsikring på vegne av alle selveierne. Ved innvendig skade som dekkes av forsikringen, betaler selveieren egenandelen.

Innvendig skade som skyldes ytre forhold hvor selveierforeningen har ansvar, dekkes av selveierforeningen.

Den enkelte selveier dekker forsikring i forbindelse med sitt innbo, bygningsmessige innredninger og eventuelt tilbygg.

Felleskostnadene fastsettes av årsmøtet i forbindelse med budsjettbehandling.

Styret utarbeider forslag til felleskostnader i forbindelse med budsjettbehandling for kommende periode. Eventuelle endringer skal varsles med minst 30 dagers varsel. Fordelingen på selveierne skjer med en ideell 1/175‑del av de totale utgifter på hvert bruksnummer, hvorav Ski kommune er ansvarlig for 12 andeler knyttet til sine to bruksnummer.

 • 10

GARASJER

Garasjene tilhører den enkelte selveier, og bruksretten overføres ved salg av den enkelte eiendom. Bruksnummerne har garasjer som er nærmere angitt i vedlagte bilag, og som er en del av nærværende vedtektsbestemmelser.

Kommunale boliger har unntak fra bruksrett og disponerer kun de garasjer som er tilegnet dem iht til avtale.  Bruksretten overføres ved salg av den enkelte eiendom. Bruksnummerne har garasjer som er nærmere angitt i vedlagte bilag, og som er en del av nærværende vedtektsbestemmelser.

Vedlikehold av garasjeportene, utskifting av skadet panel, takbelegg, beising/maling, samt indre vedlikehold, besørges av den enkelte garasjeeier. Vedlikehold av endevegger og avløp besørges og bekostes av garasjeeierne i den enkelte garasjerekke i fellesskap.

 • 11

REGLER FOR GARASJEANLEGG, FELLESAREALER OG HUSORDENSREGLER

Det kan utarbeides egne regler for garasjeanlegg, fellesareal, grendehuset og husordensregler. Disse fastsettes av selveier møtet med alminnelig flertall. Styret har fullmakt til å pålegge gebyr ved overtredelse av nærmere angitte husordensregler.

 • 12

Den enkelte selveier er pliktig til å avgi erklæring om rett til å legge, ha liggende og senere ha adkomst til, for nødvendig reparasjoner av vann‑ og kloakkledning, elektriske ledninger, telekabler og felles kabelanlegg som vedrører medlemmer av selveierforeningen.

 • 13

 

Styret tar initiativ til å utarbeide vedlikeholdsplaner for de ulike tunene. Vedlikeholdsplanene utarbeides i samarbeid med beboerne på de ulike tunene og danner grunnlaget for prioritering av utbedringstiltak. Planene utarbeides for 3 år om gangen med årlige revisjoner.