God Jul!

 

Styret ønsker alle en gledelig jul.

Benytt roen i jula til å skifte batterier i røykvarslere, gi naboen en klem og gi beskjed om dere skal reise bort så vi kan passe på både egen sikkerhet og naboens hjem.

Vi tar vare på hverandre!

 

 

/styret

INFORMASJONSMØTE OM NY FORSIKIRINGSAVTALE.

I forbindelse med bytte av forsikringsleverandør til

Tryg Forsikring

inviterer styret alle beboere til et informasjonsmøte

TORSDAG 22. NOVEMBER kl. 18.00 – 19.30

 

Sted: Grendehuset

 Asif Sahota Key Account Manager i Tryg Forsikring vil delta på informasjonsmøte.

Vilkårene for den nye forsikringsavtalen finner dere på hjemmesiden vår: www.myrsletta.no

Skulle noen ønske disse i papirformat kan dere henvende dere til :

Advokat Terje Døvik tlf 458 86 300.

 

VEL MØTT!

Med vennlig hilsen

Styret

 

 

 

  

Christopher Røtnes, Erik Kjelstad, Kurt Sætre, Tanja Wang, Iren Magnor er tilstede

Forretningsfører (Terje Døvik) er tilstede

Sakslisten er:

 • Godkjennelse av timeliste for grendehusansvarlige
  1. Signert og oversendt forretningsfører
 • Flytting av koblingsboks for Canal Digital ifm arbeid på en bostand
  1. Godkjent at vi tar kostnaden, prøver å få noe dekket av Canal Digital
 • Forsikringsavtale
  1. Tilgjengeliggjøre en digital kopi til beboerne à Ansvar til Iren
  2. Informasjonsmøte november à Ansvar til Iren
 • Stoppekran, velge leverandør
  1. Vi velger Graveservice pga helheten på tilbudet og god erfaring fra tidligere
 • Vaktmesterarbeid
  1. Delt ut attester for de som jobbet i sommer
  2. Hege jobber videre med å få oppdragsbeskrivelse til neste styremøte
  3. Mulig vi fortsetter med å tømme søppelbøttene med de eksisterende til neste tilbud er klart
 • Parkeringsoblater
  1. Klar for bestilling av oblat, tilbud akseptert. Blir produsert før jul
  2. Har leverandører av nye skilt, jobber med teksten
 • Forhåndskonferanse Ski-kommune
  1. Informere beboere om møtet og be om innspill
  2. Styreleder møter
 • El-bil ladning nådd maksimal kapasitet
  1. Undersøke med tidligere styremedlem om hva de har vedtatt før om kapasitetsutnyttelse
 • Fartsdempere
  1. Avventer fortsatt at vi skal asfaltere før vi setter på plass dempere men det å få et godt tilbud på asfaltering er vanskelig. Lite oppdrag gir få tilbydere. Mange som ikke vil gi garanti på at det vil holde mer enn et år (pga at vi ikke ber om fundamentering men bare «lapper»)
  2. Går ut på 3dj anbudsrunde for å finne noen som vil lappe på asfalten, styret vurderer en større oppussing for å få et godt og billig tilbud på arbeidet som skal utføres. Prisen går derimot opp for et større oppdrag og det må trolig gjennom generalforsamlingen 2019 pga behov for økning i inntektene for å få det til.

 

 

 

 

/Styret

 

 

 

 

Styret har besluttet å flytte den felles forsikringen fra Gjensidige til Tryg forsikring.

Bakgrunnen for dette er at Tryg forsikring gir et noe bedre tilbud til en lavere pris. Skiftet skjer 01.10.2018.

 

Dersom det oppstår skade skal man fra den datoen kontakte Tryg forsikring på tlf 915 04040.

Avtalenummeret for forsikringen er 6705797.

Alternativt kan man melde skade via nettet på www.tryg.no 

 

Egenandelen ved bruk av forsikringen reduseres fra 10 000,- til kr 6 000,- 

Det kan i enkelte andre saker være andre egenandeler. Ved skade skal oppgjør skje innen 10 virkedager. 

 

Styret vil arrangere et informasjonsmøte i løpet av november, nærmere informasjon om møtet kommer. 

 

 

 

/styret

Styremøte Myrsletta selveierforening – August 2018

Christopher Røtnes, Erik Kjelstad, Kurt Sætre, Ole-Petter Tranberg, Tanja Wang, Hege Håkonsen, Iren Magnor er tilstede

Sakslisten er kort fordi dette er et ekstraordinært styremøte.

 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Diverse (kort tid så nesten bare lekeplassene)
 • Møte med styret i Grensen Park

 

Ekstraordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er satt til mandag 27 august fra kl 18:00, dere får alle innkalling i postkassen (og det er mer informasjon om sakene i den innkallingen, dette er kun referatet til styret). 

Beboerne i #220 har søkt styret om å få godkjent et utbygg som er påklagd fra Ski kommune, utbygget er oppført i god tro men går utover tomtegrensen til #220 til fellesområdet til Myrsletta Selveierforening.

Vedlagt til referatet er det opprinnelige brevet fra #220 med søknad om å få godkjent utbygget.

Svaret fra styret på søknaden lyder som følger:

Vi har ingen fullmakt til å omregulere fellesarealer til enkeltmedlemmer og vil derfor svare på naboundersøkelsen at vi har innvendinger (svare negativt). Styret ønsker også å ikke sette en presedens for at man kan tilegne seg fellesareal.
Styret gir også informasjon om at det er mulighet for å overprøve styrets beslutning dersom man får flertall for dette i en generalforsamling.

Beklager om svaret ikke er iht til forhåpninger. Merk at Ski kommune ikke trenger å ta vårt svar til råds. Dvs at søknaden fortsatt kan godkjennes av kommunen.

Beboerne i 220 har fått informasjon fra styret om fremgangsmåten for å få innkalt til en ekstraordinær generalforsamling. De har deretter samlet nok underskrifter til å få inn en ekstraordinær generalforsamling. (Underskriftlisten er tilgjengelig her.)

Forretningsfører får tilsendt følgende forslag fra 220 til innkalling av ekstraordinær generalforsamling:

Paragraf 6 – andre avsnitt endres fra/til:

Nåværende:

Gjerde må av selveieren ikke settes opp utenfor grenselinjen. Gjerder må 
ikke være høyere enn 1 meter og ha et enhetlig preg for den enkelte 
husrekke.

Endres til:

"Gjerde må av selveieren ikke settes opp utenfor grenselinjen. Gjerder 
må ikke være høyere enn 1 meter og ha et enhetlig preg for den enkelte 
husrekke. Styret kan godkjenne unntak fra disse reglene dersom det er 
tungveiende årsaker til det eller generalforsamlingen instruerer styret 
å godkjenne unntakene."

Beboerne i #220 vil redegjøre for den situasjon de finner seg i og hvorfor de ber generalforsamlingen godkjenne deres påbygg.

Styret vil så redegjøre for deres innstilling før vi åpner for debatt.

Styrets innstilling: Ikke godkjennes.

Styret har i dag ikke fullmakt til å overgi fellesområder til enkelte husstander og ønsker ikke dette i fremtiden. Styret redegjør i møtet sitt synspunkt.

Hvis endringen i paragraf 6 godkjennes må generalforsamlingen også instruere styret i å godkjenne påbygget.

 

I tillegg til byggesaken for #220 ønsker styret å føre en sak til:

Styret har fått flere henvendelser fra beboerne om at boligreguleringen i området Myrsletta er vanskelig for de som kunne tenke seg å bygge på sine enheter. Det er ifølge dagens regulering vanskelig å gjøre noen som helst utbygging uten å måtte søke disposisjon fra kommunen. Selv om selve endringen er innenfor hva som kommunen allerede i dag ville godkjent må det søkes om disposisjon etter dagens regulering. Dette koster tid og penger da kommunens tidsfrist for disposisjonssøknader er mye lengre enn vanlige søknader. De koster i tillegg nesten dobbelt av vanlige søknader.

Styret ønsker å endre reguleringsplanen på følgende punkter, merk at dette er forslag vi ønsker å diskutere med kommunen og at de kan komme til å være strengere enn hva våre forslag vil være.

Fra:

 1. a) Kvartal A skal bebygges med rekkehus i 2 etasjer. Utnyttelsesgraden nå ikke overstige u=0,35

Til:

 1. a) Kvartal A skal bebygges med rekkehus. Utnyttelsesgraden må ikke overstige u=0,35

Hensikten er å gjøre det enklere å få godkjent søknader om gesims/hems.

Fra:

 1. Bebyggelsen skal ha ensartet takform for sammenhørende grupper. Bolighus og garasjer på samme eiendom skal ha et enhetlig preg i form, materialer og fasadebehandling. Dette gjelder også for sammenhørende husgrupper.

Til:

 1. «Bebyggelsen bør ha en ensartet takform for sammenhørende grupper. Tilbygg tillates såfremt det tilpasses strøkets karakter. Tilbygg kan tilpasses dagens byggeskikk og utforming. Ved utbygging må tilbygget tilpasses slik at det muliggjør tilsvarende utbygging for øvrige enheter i sammenhørende husgruppe. Bolighus og garasjer på samme eiendom skal ha et enhetlig preg i form av materialer og fasadebehandling. Dette gjelder også for sammenhørende husgrupper.»

Hensikten er å gjøre det enklere å få behandlet søknader om tilbygg.

 

Styret ønsker å formidle at alle søknader om påbygg eller endringer må til Ski kommune for godkjennelse og at denne saksbehandlingen ikke påvirkes. Dvs også si at alle endringer må ha gjennomført et nabovarsel og kan ikke påvirke naboene i så negativ grad at det bryter Ski kommunes retningslinjer. Hensikten med endringene er å slippe 2 søknader (disposisjon og byggesak) da styret mener det holder med en enkelt søknad. Dette kan medføre at flere påbygg kan bli godkjent enn før og det er derfor etter styrets mening nødvendig å be generalforsamlingen om godkjenning.

Forslag til innstilling: Styret gis tillit og fullmakt til å forhandle med Ski kommune om nye reguleringsplan for området Myrsletta.

 

 Vedlegg til del 2 er et av forslagene til endring av bebyggelsesplanen fra #140. 

 

 

Videre saker fra styremøtet:

Hovedettersyn og inspeksjon av lekeplasser

Inspeksjonen av lekeplassene tilsier at vi må snarest utrette feilene som er funnet. Det ble diskutert hvordan dette mest hensiktsmessig kan utføres. Det ble også vurdert om det er mulig å snakke med leverandør av lekestativene for mulig utbedring.

Møte med Grensen Park

Hele styret fra Grensen Park og Grensen Park Hagelag (som eier parsellen mellom oss og øverste del av Grensen Park) møtte.

Kort summert så ble nesten hele møtet med Grensen Park brukt til å diskutere den nye utbyggingen som kommer i Ås kommune. Grensen Park jobber aktivt med å få tak i informasjon og for å påvirke politikerne / høringen for denne utbyggingen. Myrsletta og Grensen Park er enige om hva som må prioriteres for en slik utbygging. Hovedsakelig drenering og overvann som en sak mens resten var helt klart infrastruktur (veien inn til våre beboere er ikke dimensjonert for den trafikkøkningen som vil komme med over 300 nye enheter). Vi ble enige om hvilke tiltak vi ønsket å følge opp og delegerte ansvar for å holde hverandre oppdatert. Blant annet ble det vedtatt felles informasjonsmøte på grendehuset mellom beboerne og utbyggerene, kommunen, politikerne og de vi mener bør møte (fra begge kommuner).

Et annet hyggelig initiativ som ble diskutert er Myrsletta-løpet (med en sving innom Grensen Park?) og lignende sosiale tiltak mellom våre 2 boligområder.

Positivt møte med Grensen Park.

 

 Vedleggsliste:

1) Søknad om godkjennelse av påbygg fra #220

2) Forslag om endring av reguleringsbestemmelsene for Myrsletta fra #140

3) Underskriftsliste og dermed underlag for ekstraordinær generalforsamling