Styret har spurt beboerne langs grenseveien om hva de ønsker at vi skal svare på nabovarsel om utbygging av Myrfaret 1. Vi har benyttet deres svar direkte og gjengir det her så man kan velge å benytte dette selv som et utgangspunkt til eget svar. 

 

På vegne av beboerne på Myrsletta svarer styret i Myrsletta Selveierforening med dette på nabovarselet sendt ut den 23/6.

I denne klagen kommer vi naboer i sør-vest på Myrsletta med det vi anser som et beskjedent krav til det store nye byggeprosjektet Grenseveien/Myrfaret om at 2 av de 18 planlagte byggene senkes med en etasje fra 4 til 3 etasjer. 

Dette gjelder bygg S1 på felt B4 og bygg N3 på felt B6. Det lille vi ber om er det samme som Hovedutvalg i teknikk og plan i Ås (HTP) innstilte på i sine vedtak 4.03.20 og 19.01.22. 

Vi mener at argumenter i kommunedirektørens innstilling samt deler av argumentasjonen ved behandlingen av saken 9.02.22 i kommunestyremøte for å heve høyden på disse to byggene fra 3 til 4 etasjer har alvorlige mangler og til dels er misvisende. Flere feil kan karakteriseres som faktafeil eller saksbehandlingsfeil. 

Videre inneholder tidligere kommunedirektørs kommentarer/svar til enkelte naboers innsigelser ved høringsrunden høsten 2019 også feil og mangler. Det gjelder her alt fra at naboer som er likt belastet har fått ulike svar fra kommunedirektøren, til at enkelte har fått som svar at de ikke er berørt, noe de er. Ofte er de reelle belastningene underkommunisert og hensyn som er tatt sterkt overdrevet. 

Vedtaket i kommunestyremøte 9.02.22 var med et knapt flertall 18 mot 15 stemmer. Kommunestyremøte er dokumentert på kommune-TV. 

 

Prosjektforslag  

 • Selvaag Bygg kom i første omgang med et prosjektforslag som vi vil beskrive som overdimensjonert og langt større enn det Ås kommune hadde antydet tidligere i prosessen. Vi mener å se en tendens til at utbyggere i dag ofte i første omgang presenter en for tett og høy bebyggelse i sine prosjekter. Når utbygger senere kommer med noe justerte forslag så argumenteres det for at dette er akseptable og rimelige kompromisser. I dette prosjekt har utbygger i siste runde omfordelt noe på høyden på noen hus, to bygg er hevet fra 4 til 5 etasjer, to bygg er senket fra 4 til 3 etasjer i forhold til forrige forslag, men det er fortsatt 350 leiligheter og ikke begrensninger i utbyggingen. 

 

Avstand 

 • Bygg S1 felt B4 ligger i det siste forslaget 37 meter fra nærmeste rekkehus, Bygg N3 felt B4 ligger 38,3 meter fra nærmeste rekkehus. 
 • De to byggene N2 og N1 nordøst for Myrsletta som senkes til 3 etasjer ligger henholdsvis 35,7 og 32,6 meter fra nærmeste rekkehus. Det er m.a.o. ikke vesentlige forskjeller mellom belastningene for beboere på Myrsletta sør-vest og nordvest, hvor de siste blir tatt hensyn til, men ikke vi i sør-vest.  
 • Kommunedirektøren henviser i sin innstilling til at utbygger i sitt siste forslag har senket bygg S1 felt B4 1 meter, samt trukket bygget en meter lengre vest og fjernet takterrasser i forhold til det opprinnelige forslaget. Å understreke at denne lille endringen tar nok hensyn til naboer er misvisende. Byggene vil fremstå som en høy, tett vegg mot oss.  Kommunedirektøren påpeker også feilaktig at denne endringen er gjort etter saken ble behandlet i HTP i 4.03.20. Det medfører ikke riktighet. Dette kan karakteriseres enten som en faktafeil eller saksbehandlingsfeil. Endringen ble foreslått av utbygger før HTP møtet 4.03.20. Det er m.a.o. ikke kommet med forbedringsforslag fra utbygger for oss naboer i sør-øst de siste par årene og HTPs vedtak om å senke bygg S1 0g N3 i 4.03.20 var basert på at de små endringene utbygger hadde kommet ikke tok tilstrekkelig hensyn til oss naboer i sørøst.
 • Konklusjon: 3 etasjer og bygghøyde på maks 10 meter over gjennomsnittlig terreng som tidligere er foreslått må opprettholdes for bygg S1 og N3.  

 

Sol/skyggestudien er mangelfull og misvisende 

 • Kommunedirektøren, utbygger og enkelte politikere i kommunestyre henviser til sol/skygge studier som er foretatt. Disse sol/skygge studiene fanger ikke opp vesentlige, reelle sol/skygge/lysforhold gjennom året og døgnet for oss nærmeste naboer i øst for det nye, store byggeprosjektet.
 • Belastningene for oss naboer er langt større. Kommunedirektøren henviser i sin innstilling til sol, skyggeforhold i mai, juni når sola står høyt på himmelen. Vi som bor i Myrsletta 16-26 (6 boenheter) og Myrsletta 32-44 (7 boenheter) som har stue og hage vendt mot vest har nå gode lysforhold inn i våre leiligheter og hager hele året og vi får sol og lys inn til langt på kveld i sommermånedene. Det er lyst og luftig her. Bruktbilbutikken samt treningssenteret ligger trukket godt tilbake fra oss og påvirker ikke lysforhold eller vår utsikt. Myrsletta 12, 14, 30, 46-48, 66-78 og 84-88 får også redusert sol og utsikt ved heving på en etasje for de to nevnte bygg. Der er mange boenheter som blir belastet. 
 • Beboerne på Myrsletta har ved flere anledninger kommet med innsigelser om at sol/skyggestudiene ikke fanger opp de reelle forhold. På tross av dette henvises det fortsatt til disse mangelfulle og misvisende sol/ skyggestudier. 

Sentrumsbebyggelse? 

 • Kommunedirektøren argumenterer i likhet med utbygger og enkelte politikere i Ås kommunestyre med at byggene S1 og N3 har normal høyde og rimelig avstand til eksisterende bebyggelse ved sentrums bebyggelse. Det er stor forskjell på at det er grei kommunikasjon for å komme til et sentrum og det å være sentrumsbebyggelse. Det er misvisende å henvise til hva som menes er akseptabelt ved sentrumsbebyggelse på dette prosjektet.  

  Hva som er akseptabel avstand fra høy nybebyggelse til lav eksisterende bebyggelse i dette boligstrøket kan ikke sammenlignes med hva som kan ansees som rimelig avstand fra høye hus i sentrumsbebyggelse. 
 • Kommunedirektøren skriver i sin innstilling at nye leilighetsbygg bidrar til å skape et større mangfold av boligtyper i området. Denne uttalelsen synes vi naboer viser manglende respekt for eller manglende kunnskap om de belastninger vi naboer påføres. Det bygges nok høybebyggelse i omegn og det skulle være unødvendig å belaste et godt etablert lavbebyggelseområde med så tett, kompakt og høy bebyggelse tett innpå.  

Mange blir berørt 

 • I dette boligprosjektet blir langt flere naboer berørt enn andre prosjekter som det henvises til. Det at det har forekommet prosjekter hvor få, enkelte naboer har blitt belastet i såkalt tilsvarende grad er ikke et godt argument for at en slik praksis stadig skal utvides og stadig ødelegge større antall eksisterende bomiljøer i omegn. Argumentasjonen om hva som er «naturlig» eller «rimelig» utbyggingsgrad, avstand til eksisterende nabobygg og høyde på bygg tilslører den belastning mange naboer påføres. 

 

Flinkeste kommunen 

 • Diskusjonen blant enkelte i kommunestyremøte om hvilken kommune i omegn som er «flinkest i klassen» til ansvarlig utbyggelse kan heller ikke være med å avgjøre hvilke belastninger vi som bor på kommunegrensen skal påføres. 
 • I kommunestyret argumenterte enkelte at det er bedre for oss naboer med boligbebyggelse enn næringsbebyggelse og brukte det som et argument for å akseptere så høy og massiv bebyggelse. Bruktbilbutikken og treningssenteret som er der nå er trukket godt tilbake fra oss og skaper ikke de belastninger for oss berørte naboer. De eksisterende byggene påvirker ikke sol og utsikt for oss naboer i sørøst. Det er faktafeil at eksisterende bebyggelse som er trukket godt tilbake påvirker solforhold slik bygg S1 og N3 vil gjøre. 

 

Endret argumentasjon for å tilfredsstille utbygger. 

 • Arbeiderpartiet har tidligere gått inn for og støttet at Bygg S1 og N3 skal ha 3 etasjer. På kommunestyremøte 9.02.22 uttalte representant fra Arbeiderpartiet flere ganger at hvorfor de har snudd i sitt syn og godtar 4 etasjer på de 2 nevnte bygg er fordi utbygger har uttalt at det ikke blir noen utbygging hvis innstilling fra HTP fra 4.03.20 og 19.01.22 legges til grunn. 
 • En slik argumentasjon fra utbyggers side om at prosjekter ikke blir vurdert som lønnsomme nok og de derfor truer med å skrinlegge hele prosjektet hvis utkastet ikke godkjennes blir brukt av utbyggere i dag rundt omkring i landet. Det er synd hvis nybebyggelse i Norge i dag skal bli preget av slik argumentasjon fra utbyggere. Det kunne vært fristende å se på hvilken fortjeneste Selvaag Bygg har hatt de senere årene og at deres krav skal bli prioritert framfor svært begrensede krav fra naboer som evt. vil bli belastet av konsekvensene av denne prioriteringen for all framtid. 

 

Naboene ber om: 

 • Vi naboer på sørvest på Myrsletta, sørøst for det nye boligprosjektet Grenseveien/Myrfaret ber om at avgjørelsen i kommunestyremøte i Ås kommune 9.02.22 hvor Bygg S1 felt B4 og Bygg N3 på felt B6 ble hevet til 4 etasjer endres til 3 etasjers høyde lik innstillingene til HTP 4.03.20 0g 19.02.22 om 3 etasjer. 
 • Det å be om at 2 bygg av 18 bygg i et så stort prosjekt senkes en etasje til 3 etasjer og med maks bygghøyde på 10 meter over gjennomsnittlig planert terreng er et nøkternt krav fra oss naboer. Det er en beskjeden klage vi kommer med.

 

Med vennlig hilsen

Myrsletta Selveierforening

Selveierforeningen har mottatt et nabovarsel på at det skal bygges i Myrfaret 1 (dvs langs grenseveien).

Planene for dette er tilgjengelig på Ås-kommune sine nettsider, vi har for enkelhetsskyld lagt ved alle planene i denne posten så dere slipper å lete. Styret har frist til 07.07.2022 med å svare om vi har innvendinger eller ikke. Dette gjelder nok alle andre naboer som har eiendom mot grenseveien, det er derfor sterkt oppfordret å ta en kikk på planene for å se hvordan det blir seende ut for fremtiden. 

https://1drv.ms/u/s!Atl2xCx1HC3HjXnbwQbmhv6_oCU2?e=Nrwipg

 

Her er et avsnitt som er spesielt interessant for oss:

"Estetisk utforming:

Tiltaket omfatter tre bygg, bestående av to lameller og et punkthus.

All bebyggelse oppføres i teglstein, men med fasadevariasjoner. Vedlagte tegninger angir kun tegl i skravur. Det benyttes tegl med en variasjon av fargetoner.

Lamellen mot «skogen» har horisontale betongbånd i etasjeskillene med skiver i tegl. Bygget har fire etasjer og private takterrasser for to av boligene. Bygningen har både utenpåliggende og inntrukne balkonger mot vest og øst, med rekkverk i glass.

Lamellen mot gaten er i fire etasjer og oppføres i tegl med stenderskift i etasjeskillene og teglrelieffer i 1.etasje. Balkongene er utenpåliggende mot vest og nord, med rekkverk i glass.

Punkthuset er i fem etasjer, med fellesarealer i første etasje og boliger fra 2.etasje og oppover. Teglsteinfasaden har et tydelig rutesystem med teglsøyler og bånd. Balkongene er inntrukket i volumet med spilerekkverk. Det etableres takterrasser for to av boligene med glassrekkverk."

 

situasjonsplan

 

/styret

 

 

 

 

 

 

 

 

I et forsøk på å vise transparens i prosessen så legger styret frem vårt utkast til konkurransegrunnlag for en anbudsprosess.

 

http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/Konkurransegrunnlag.doc

 

For de som er interessert er dette det som skal legges ut til leverandører ila kort tid. Vi setter pris på tilbakemeldinger og helst på epost og hvor dere referer til hvilke punkter dere anbefaler at vi ser på endringer i dokumentet. Styrets intensjon er at fagkompetansen på Myrsletta skal kunne bidra til en bedre prosess så vi hører gjerne på tilbakemeldinger. 

 

 

/styret

 

 

I forbindelse med forskningsprosjektet som Myrsletta har bidratt til hos NTNU så har vi fått inn flere interessante forslag til forbedringer.

Det er allerede blitt nevnt at vi organiserer en service-dag for sykler hvor man kan komme og få sykkelen sin reparert (kommer tilbake med dato!). Det er også blitt snakket om forbedringer, spesielt ved merking, av gang og sykkelstiene til kommunen.

I tillegg til dette så har styret hatt samtaler med andre leverandører som prosjektet har anbefalt, en av de har kommet med et direkte tilbud til selveierforeningen som styret har vurdert. Vi i styret ser at dette kan være interessant for beboerene men kun dersom det er et behov og ønske om en slik tjeneste. Derfor vil vi presentere tilbudet til dere for å få noen tilbakemeldinger.

Firmaet heter MOVE ABOUT -> https://moveabout.app/no/ <- og vi anbefaler å sjekke ut sidene deres om hvordan de opererer. 

De har som forslag å sette ut en stasjon på Myrsletta med elbiler til utleie. Vi i styret lurte på hvorfor dette skulle være interessant, de fleste har jo egne biler. Firmaet svarte da at de ønsket å se på utleie av en mindre varebil og en bil med tilhengerfeste. Den typen biler er ofte svært populære i nabolag som våre. De kunne også kombinere det med elsykler om det var ønskelig (styret var usikre på om det var det). Move About hevder (selvsagt) at det er mindre nødvendig med bil nr2 om man har en slik tjeneste og at det vil bidra til å redusere antall biler på Myrsletta. Merk at det vil derimot ta 2 parkeringsplasser. De vil så betale leie til selveierforeningen for å kunne benytte disse parkeringsplassene. 

Det er i samarbeid med Ruter dette firmaet har vært involvert med en slik tjeneste, de har blant annet biler tilgjengelige på Ski stasjon allerede i dag.

 

Image 

Nissan e-NV200 er et eksempel på en slik bil. Dette er en relativt stor bil som er praktisk til bruk om du skal hente møbler eller kjøre avfall til gjenvinningsstasjonen. Slik vi ser deres prislister vil en time være fra 89,- og en halv dag fra 299,- (avhengig av biltype). 

 Forutsatt at det var biler som gav oss flere muligheter til å være selvbetjente så mente styret at dette var en tilbud som vi ønsket diskusjon på blant beboerne. Styret har ikke konkludert på om dette er et tilbud vi vil anbefale. 

 

Vårt spørsmål er om beboerne på Myrsletta kunne sett for seg at en slik tjeneste kan være hensiktsmessig og om de ville benyttet seg av tilbudet dersom det var tilgjengelig.

 

 

/styret

 

 

 

 

Det er en god del arbeid som må gjøres på lekeplassene på tun 1,2 og 3. 

Arbeidet på tun 1 starter derfor denne uken (trolig onsdag). 

Tun 2&3 trenger mer apparater så der kommer anskaffelsen av det først. 

/styret