Styremøte Myrsletta Selveierforening

09.09.2021  | 20:30 | Møtested Grendehuset

Møte innkalt av

Styreformann (Christopher)

Møtetype

Vanlig styremøte

Erik, Maher, Joakim, Ann-Kristin, Christopher

Status Myrsletta

 

Garasjer: Erik og Christopher

Prisen for materialer øker betraktelig, vi har forhandlet frem en ny pris med Igland og vil også legge til rette for at avtalen reflekterer evt nedgang i materialkostnad om det skjer før bygging. Merk at de prefabrikkerer en del.

DnB har vært positive til finansiering hele veien, vi ser om vi bør øke maksgrensen for lånet i takt med evt økt materialkostnad og har god tro på at det går som det skal.

Vårt foreløpige budsjett viser at vi med rimelig små grep og smart bruk av egenkapital kan klare prosjektet med samme månedlige kostnad som vi hadde forventet og som vi har kommunisert (med store forbehold) til våre medlemmer. Budsjettet bør fremlegges før generalforsamlingen så vi kan få innspill.

 

Vi er klare for å gå videre med garasjer!

Vi kommuniserer ut via papir til alle beboerne at det blir informasjonsmøte på Folkets Hus med Igland den 22 september. Informasjonsmøte omhandler ikke eierskap eller løsning for Myrsletta, det må vi neste ta på generalforsamlingen. Møtet skal være en mulighet for å kunne se løsningene og kunne stille spørsmål om hvordan det fungerer i praksis.

Prioritering for styret fremover er 1) informere alle om hva du får av garasjer og løsning for Myrsletta (med kostnader etc)  2) finne lokale og dato for generalforsamlingen så vi kan informere om det så tidlig som mulig.

For de som har interesse av det så ser vi tentativt på en dato tidlig oktober for generalforsamlingen. 

 

Internett:

Altibox er valgt for fremtidig internettleverandør. Tentativ oppstart sommeren 2022, avhengig av garasjeprosjektet (fordi vi vil unngå graving 2 ganger, i tillegg er det noe synergi ved at de kan dele gravekostnader mellom prosjektene).

Merk at avtalen må gjennomgåes litt ekstra, det er noen informasjon som skal sendes over til Altibox som krever GDPR-gjennomgang. Dvs at vi må ta hensyn til at det er personinformasjon som sendes over.

Ungdomsvaktmester:

Veldig vellykket prosjekt fortsatt, vi har nå ansatt vår tredje ungdomsvaktmester. Vi har en informasjonssak som skal ut om hvilke oppgaver de gjør. Lager egen post på det før

Dugnad:

Det blir en høstdugnad den 23 september! Vi håper så mange som mulig møter opp. Fokus denne gangen er helt klart på lekeplassene våre og generell rydding.

Vedlikehold og drenering:

De 2 siste oppdragene vi har vurdert som kritiske for Myrsletta er bestilt hos Stake og Graveservice (samme firma som gjorde jobben på tun 5). De har oppstart 15 september for utredning av drenering rundt Myrsletta 62-70. Området Myrsletta 108-114 er neste område ut men oppstartsdatoen er ikke klar.

 

 

 

Beskjæring av trær:

Leverandøren for beskjæring av trær og rydding på området kommer på følgende datoer:

--- klipp fra epost fra leverandøren Follo Tre og Hageservice ---

Oppstart hos dere vil bli fre 24/9 på mrgn: Hekk og epletre ved lekeplass. 

Man 27/9: Alle bjørketrær, vil starte ved bolig 131 ( fint hvis dere sperrer av området rundt ved parkering) Toppe bjørketre ved lekeplass, så ved bolig nr 84 og 28.

Tirs: 28/9: Rydde ved bolig nr 26 ved det hvite gjerde. Felle døde tuja og Gullregn ved bolig 93 på tun 5.

---

 

 

Grendehus og vedlikehold:

Vi starter med å male grendehuset utvendig snarest.

El-kontrollen hadde en del å påpeke som vi utreder umiddelbart, spesielt jordingsfeil.

 

Fartsdumper:

Fartsdumper er utsatt til neste år i samråd med leverandøren, vi ble sterkt rådet til å sette ned nye fartsdumper på vårparten.

 

 

 

Innkommende saker

 

 

Parkering inne på tunene er ikke lov

Det kommer flere henvendelse om parkering inne på tunene på Myrsletta.

Myrsletta er bygget for å være bilfritt. Dette fremkommer allerede i forbindelse med reguleringen av boligområdet hvor det i bebyggelsesplanen (se vedlegg – er nok litt endret i ettertid) er bestemt hvor det skal parkeres. Dette er ikke innen på tunene, det vil si innenfor bommene.

Det fremkommer blant annet i Vedtektenes § 6

Kjøring og parkering inne på tunene er ulovlig, uten ved av‑ og pålessing. Fellesareal kan ikke brukes som oppbevaringsplass for kondemnerte biler, campingvogner e.l.

Videre står det også i Husordensreglene:

5. KJØRING / PARKERING

Kjøring og parkering inne på tunene er ulovlig, uten ved av‑ og pålessing. Bommene skal stenges etter hver passering. Ved gjentatte brudd på bestemmelsene kan styret besørge borttauing på eierens bekostning og risiko.

Noen hevder de kan parkere på egen tomt og at de derfor ikke er omfattet av parkeringsforbudet. Det er ikke riktig med mindre man har søkt kommunen og fått tillatelse derfra. Noen få eiendommer har søkt og fått dette. Styret har blitt instruert i tidligere generalforsamling at de skal forholde seg positive til parkeringssøknader utenfor bommene, dvs ved naboundersøkelser som er påkrevd fra kommunens side. Vi er ikke positive for parkering innenfor bommene.

Styret har også vært svært forsiktige med å henvende seg til beboere som parkerer innenfor bommene, spesielt fordi vi har usikre på hvilken myndighet vi har på beboernes særeie og innenfor kommunens reguleringsplan. Dette er blitt avklart og styrets konklusjon er vi har myndighet og plikt til å iverksette tiltak.

Styrets oppgave er å forvalte fellesområdene. Dette innebærer også oppfølging av parkering inne på området. Man får ikke parkert på sin egen tomt uten å kjøre over fellesarealene og det er ikke meningen. Det er også slik at hele området er bygget med bilfrie boområder og det at enkelte da parkerer inne på tunene, er i strid med denne intensjonen.

Spesielt merker vi oss at styret har som ansvar å sikre felles verdier og at eventuelle brudd på reguleringsplanen kan gi oss en avkortning på forsikringsoppgjør og problemer med kommunen.

Vi minner derfor om at det er IKKE LOV Å PARKERE INNE PÅ OMRÅDET uansett om du parkerer på egen grunn eller på fellesområder. Det er ikke lov å etablere parkeringsplass innenfor bommene uten tillatelse fra kommunen.

Styret oppfordrer alle til å respektere dette og ser seg nødt til å vurdere ytterligere tiltak overfor beboere som ikke følger dette.

 

Hundehjørne

Forslag om å opprette «hundehjørne» på gressplenen mellom tun 4 og 5 innsendt av beboer. Styret har svart at de har undersøkt saken og fraråder forslaget. Det er ikke behov for et slikt hjørne og kostnaden for stor. Hvis det fortsatt er ønskelig, må det fremmes for GF.

 

 

 

 

 

/styret

Da er elektriker ferdig med å installere den nye utebelysningen. 
Dere vil merke at det er et litt mindre skarpt lys, det er mer mykt og "gulere". Selve lysprofilen mot bakken er tilnærmet lik og kuppelen er selvsagt mye mye mindre fordi dette er LED-lys. 

Dette er en god løsning for oss som medfører langt mindre løpende kostnader i vedlikehold og samtidig sparer oss for litt strøm (ikke mye men alt hjelper)  

 

2DBCE367 2734 4CA3 9228 0DB6812AE7AD

Vi har fått tilbud om finansiering av evt nye garasjer, grunnforhold, asfaltering og opplegg for ny strømtilførsel for lading. Flere har spurt om hvordan dette tilbudet ser ut og for å bidra til transparent behandling så legger vi det ut en gang til. 

http://www.myrsletta.no/images/Scan_Hulback_Beate_07_23_22-04-2021.pdf

 

Merk dere at dette er forutsett at vi ønsker 20 års nedbetaling. Det forutsetter også at renten er gitt som i brevet og selvsagt så er det lagt til en svært god sikkerhetsmargin på finansieringen. Alle prosjekter bør ha ca 5-10% margin men styret har her lagt til nesten 20%. 

Slike prosjekter som dette har alltid en viss usikkerhet i prognosene men sist gang vi beregnet utgiftene kom vi til en husleieøkning på ca 900kr for å betjene lånet.

Ta dette som en veldig tidlig beregning, det vil nok øke litt (ca 1000). Maksimal risiko er ca 1300 om vi benytter hele sikkerhetsmarginen. Det er IKKE beregnet noen påvirkning på kostnaden om vi bruker noe av våre oppsparte midler, fordi styret ønsker å vise den reelle kostnadsøkningen og ikke ta av disse midlene. 

 

Styret har som intensjon å foreslå at vi går for denne finansieringen med fullfinansiering fra byggestart. Dvs ingen innskudd eller ekstra regning til beboerne. Kun en husleieøkning. 
Styret har også vurdert IN-løsning (individuell nedbetalingsplan) men kommet til at det kan heller settes opp etter at garasjene er ferdige og vi kjenner sluttsummen for arbeidet. Så det vil arbeides med etter ferdig leveranse av evt garasjer. 

 

Oppdatering 18 august:

Styret er blitt forespurt hvilken sikkerhet som ligger til grunn for lånet. Vi har fått tilbud om lån med pant i selveierforeningens tomt og de nye garasjene. Dvs sikkerhet for lånet er de ferdigstilte bygningene når de foreligger. For å få dette på plass måtte vi ha en verdivurdering av tomt/grendehus og garasjer. 

Se vedlagte bilde. Merk at rapporten er allerede publisert i sin helhet på hjemmesidene våre. 

 

DF6FD4F9 3E6A 4D3F A182 5BDEC646DEAB

Vedlagt ligger protokollen for generalforsamlingen 15 juni 2021. 

 

http://www.myrsletta.no/images/2021/0917_001.pdf

 

Merk at denne protokollen blir printet ut og levert i postkassen til alle beboerne ila august. 

Som kommentar til forslag C - fartsdumper så bemerker styret at leverandør anbefaler levering av disse til neste år, våren 2022. 

 

 

Gangstiene har hatt utebelysning som sakte svikter en etter en. De hadde nok holdt noen år til men den årlige vedlikeholdskostnaden øker. Styret har derfor vedtatt å gjøre en helhetlig oppgradering for å slippe å skifte de ut en etter en.

Dette er ikke eneste grunnen, de pærene som brukes av lampene er ute av produksjon (de innehold kvikksølv) og er vanskelige og dyre å få tak i. I tillegg bråker lampene noe innmari når de går i stykker, så der hvor det skjer er det noen uker med massiv støy før de blir skiftet.

 

Denne jobben starter 16 august og er forventet ferdig levert samme uke.

 

/styret