Iht til vedtaket i generalforsamlingen 18 oktober 2021 skal styret organisere et garasjeutvalg som representerer hvert tun på Myrsletta.

Styret skal bidra til å organisere dette og ønsker selvsagt at hver representant for hvert tun faktisk eier en enhet på det tunet de representerer.

 

Vi har noen kriterier for representantene:

1) Deltagelse er frivillig - hver person som ønsker å bidra må sende en epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. før kl 12:00 onsdag 3 november

2) Hver person som skal representere sitt tun må ha aksept fra de andre beboerne på sitt tun

 

Derfor vil styret publisere en liste over representanter på onsdag neste uke (3 november) så alle får se hvem som ønsker å delta. Er det flere representanter for hvert tun kan man stemme over den man ønsker skal delta for akkurat ditt tun. Du kan "forhåndsstemme" ved å sende en epost til styret fra og med onsdag (vi legger ut listen ca 16:00) eller møte opp på grendehuset torsdag 4 november kl 19:00 for å avgi din stemme der. Styret er tilstede på grendehuset for å svare på spørsmål samme dag, enten det gjelder garasjeprosjektet eller andre ting. Dette gjelder spesielt de som skal bidra, de kan få svar fra styret på hvordan vi skal organisere oss fremover enten i epost eller oppmøte. 

Hvis det er et tun som ikke har en representant vil styret prøve å finne en for det tunet. Evt at de ikke er med i utvalget før de får en representant (men styret vil ivareta deres interesser for dem).

Tun som ønsker å organisere en slik utvelgelse selv kan møte opp på grendehuset 18:00 og får da disponere grendehuset til evt valg eller organisering fritt til 19:00. 

 

Hva gjør garasjeutvalget? De skal få gi sitt syn på valg av løsninger, valg av vedtekter og plassering av garasjer. De skal få bidra til å velge leverandør og kravspek til konkurranseutsettelse av tilbudet fra Igland. De får fortløpende informasjon om styret om hvilke valg som skal gjøres og hvordan dette påvirker leveransen. Styret har som plikt å høre på utvalgets mening før vi velger løsning.

 

/styret

Ja til garasjer men hva skjer så..?

 

I går fikk vi et overveldende flertall for å bygge nye garasjer, det er et ydmykt styre som skal gå løs på den oppgaven. Vi skal ha noen dager til å summe oss, skrive ferdig protokollen og avsjekke litt hvilken rekkefølge ting skal skje fremover.

 

Her er en midlertidig plan for det neste som skjer i prosjektet:

 1. Protokollen fra styremøtet skal skrives ferdig og signeres. Etter det så blir den presentert på nettsidene våre og sendt ut i papirform til alle postkasser
 2. Styret varsler at eventuelle motparter som har til ønske å gå til rettslig saksgang bør gjøre det innen 1 desember. Vet de at det skal skje men det skjer etter 1 desember ber vi dem innstendig om å varsle styret så vi kan sørge for at vi ikke forplikter oss til noe og så får en stopp i  fremgangen pga en rettstvist. Styret bemerker at vi ikke tror dette skjer, vi vet ikke om noen som ønsker å gjøre dette men det er vanlig å gi et varsel på denne måten så vi kan avverge økonomiske tap for både selveierforeningen og de som saksøker dersom dette skjer. Styret viser til at dersom noen går til rettslige steg UTEN å varsle styret innen denne fristen bør ha gode objektive grunner for å ikke varsle oss eller risikere å stå ansvarlig for eventuelle tap.
 3. Vi starter arbeidet med å lage et arbeidsutvalg av representanter for hvert tun. Vi viser til at i forslaget fra styret så står det at "styret velger ut representantene" og at dette forslaget fikk flertall ved generalforsamlingen. Styret viser til at vi muntlig informerte at styret vil la hvert tun selv velge sin representant (så langt det lar seg gjøre, er det tvist her vil styret jobbe sammen med tunet for å finne en representant) og om noe tun ikke klarer å velge sin representant vil styret gjøre en innsats for å finne en for dem. 
 4. Vi starter arbeidet med å finne ekstern konsulentbistand for å validere og kvalitetssjekke tilbudet fra Igland og for å kunne gjøre det samme med de nye tilbudene vi håper å få når vi markedsprøver tilbudet. (Styret har allerede startet denne jobben før generalforsamlingen)
 5. Vi starter arbeidet med å finne en ekstern konsulent for å følge opp prosjektet gjennom hele prosjektfasen, vi må finne riktig tilbud mtp kostnad og kompetanse her. Gjerne en med komptanse fra bygg og kommunale søknader.
 6. Vi markedsprøver tilbudet fra Igland. Her vil vi offentliggjøre både kontrakten som blir brukt som kravspek og vil oppfordre beboerene om å sette oss i kontakt med leverandører de tror har mulighet til å levere på denne. Enten del-leveranse eller totalentreprenør fordi vi kan presse totalentreprenør til å vurdere å bruke vårt valg av underleverandør. 

 

Dette skjer nå i de neste 4-6 ukene og vi kommer tilbake med mer informasjon fortløpende under prosessen

 

 

/styret

Vi har følgende innsendte forslag til ekstraordinær generalforsamling

 

Det gjengis i sin helhet under: Styret gjør oppmerksom på at vi jobber med å svare på dette forslaget med et eget revidert forslag til vedtak

 

 

Styret Myrsletta Selveier forening

Viser til innkalling til ekstraordinær generalforsamling for Myrsletta Selveierforening Mandag 18 oktober 2021 kl 18.00.

Ønsker med dette å melde inn forsalg til vedtak som vi ønsker at Generalforsamlingen skal ta stilling til og stemme over ved siden av/alternativt til Styrets forslag til vedtak #2

Forslaget lyder slik i ordtekst:

Styret gis fullmakt til å bygge garasjer for alle medlemmer i Myrsletta Selveierforening innenfor en ramme på 40 millioner norske kroner.

Generalforsamlingen instruerer styret under bygningen av nye garasjer til å gjennomføre følgende kontrollmekanismer/milepæler:

 • Minimum 2 tilbud med fast pris skal evalueres og styret velger foretrukket tilbud
 • Styret skal innhente 3 parts hjelp til å gjennomføre undersøkelser av grunnen slik at tilbudet fra leverandør blir mest mulig presist og forutsigbart.
 • Styret skal leie inn en prosjektleder/konsulent med riktig kompetanse som skal være med å evaluere tilbudene, evaluere leverandørs fremdriftsplan og følge denne opp på vegne av styret. Han/hun skal godkjenne leveransen i henhold til gjeldende regler og forskrifter innen de ulike fagfeltene før overtakelsesforretning signeres. Han/hun skal også bistå styret ved offentlige søknader slik at det ikke oppstår forsinkelser.
 • Styret instrueres til å opprette et beboerutvalg bestående av 5 medlemmer, en fra hvert tun.
  • Beboerutvalget skal godkjenne tilbud fra leverandør før styret signerer avtale.
   • Enighet oppnås når 4 av 5 medlemmer er enig.
  • Beboerutvalget skal godkjenne avtale med finansieringspartner før signering.
   • Enighet oppnås når 4 av 5 medlemmer er enig
  • Styret skal bruke beboerutvalget aktivt hvis det oppstår avvik i leveransen under prosjektets gang. Det skal ikke være nødvendig med ny generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Beboerutvalget har mandat til å mene noe om alle avgjørelser utenom økning av prosjektets ramme på 40 millioner eller endring av husleie(nytt vedtak 18.10.21)
  • Beboerutvalget er etablert slik at alle tun får like mye å si under prosessen og at alle tun blir hørt i prosessen. VI kan komme i situasjoner hvor geografi, avstander eller offentlig forvaltning presser oss til å velge forskjellige løsninger for de ulike tunene.
 • Det skal føres eget budsjetter/resultatregnskap for Myrsletta Selveierforening og Garasjeprosjektet. Overføres midler fra/til skal dette tydelig komme frem i regnskapet.
 • Garasjeprosjektet fremdrift skal tydelig kommuniseres til beboerne jevnlig.

Avsnitt 1, 2 og 3 i Styrets forslag#2 beholdes i nytt forslag #2

Vennlig hilsen

Knut Erik Melstrøm nr 22

Morten Lyse nr 14

Jack Valø nr 36

Johnny Hide nr 4

Forsikringsavtalen vår med Tryg Forsikring endres

I forbindelse med at forsikringen ble kontaktet av beboere som var bekymret for parkering inne på tunene så ble Tryg samtidig informert om at garasjene var i svært dårlig tilstand.

Tryg Forsikring har derfor kontaktet styret og bedt om informasjon om tilstanden og hvilke tiltak selveierforeningen har gjort for å sikre mot skade.

 

Styret gjengir under konklusjonen fra Tryg Forsikring etter at de selv har vurdert tilstanden.

 

Tryg ønsker da ikke å forsikre disse lenger, da dette er garasjer som bør rives. Hvis boligselskapet ikke aksepterer dette kan vi redusere forsikringssum kraftig og sette de på
en førsterisikodekning(dvs at man får utbetalt maks den satte forsikringssum). Premie vil gå opp, da risikoen er særdeles dårlig. En naturlig forsikringssum vil være rivningskostnader.

 

Styret skal behandle denne saken med Tryg ila oktober men varsler herved samtlige beboere at de, kjøretøy og deres eiendeler i garasjene ikke kan regnes som forsikret.

 

 

 

Innsendte spørsmål til styret og våre svar

 Vi har som sagt hatt åpent hus hver fredag i oktober frem til generalforsamlingen. Dette er et forsøk på å kunne gi informasjon til alle beboere på så mange måter som mulig. Du kan ringe, sende epost eller besøke oss på grendehuset så her burde det være mulig for alle og enhver å få gi tilbakemelding.

 

 

Spørsmålene vedrørende garasjer eller generalforsamlingen

 

Har lokalet for generalforsamlingen støtte for svakhørte og bevegelseshemmede?

Ja det har det. Vi benytter teleslynge og kinoen skal ha mulighet for rullestol etc. Kom gjerne tidlig om du har ekstra behov for assistanse.

 

Hva koster garasjene?

Med fare for å forenkle en mye mer kompleks problemstilling så koster garasjene deg som beboer 1000,- kr i månedlig husleieøkning. Vi beregner totalkostnaden for prosjektet til å være ca 38millioner og ber om en ramme på 41 millioner for å sikre oss mot evt uforutsette utgifter (en kostnadsramme på rundt 5% iht prosjektrammen). Det er standard iht til PRINCE2 metodikk for prosjekter å be om en ekstra sikring og i byggeprosjekter er dette veldig avhengig av hva slags bygning og forhold rundt. Styret har vurdert flere usikkerhetsmomenter og kommer til at 5% er en adekvat sikring før vi eventuelt må tilbake til generalforsamlingen.

 

Hva er størrelsen på nye garasjer?

Det er avhengig av hvordan vi bygger de, det er mulighet for dobbeltrekker noen steder mens tilbudet er på enkeltrekker alle steder. Dobbeltrekker er billigere å sette opp og vedlikeholde men av hensyn til usikkerheten om hvor mange vi kan sette opp har vi gått for det dyreste tilbudet for å være sikker på kostnaden i beregningene våre.

Her er derimot de helt nøyaktige målene for garasjene, både dobbelt og enkeltrekker. Bredde er 3m ved innkjøring fra midtstolpe til midtstolpe. Husk at disse målene kan endre seg når vi starter detaljplanlegging med leverandør.

 

Garasje measurement singles

 

Garasje measurement doubles

 

 

 

 

Får alle garasjer?

Ja, alle som i dag har en garasje får en ny garasje i vårt tilbud.

Det er ingen unntak for medlemmene og vi har planlagt med helt like garasjer til alle medlemmene i tilbudet. Det er mulig vi må gjøre noen forskjeller på garasjenes form og type (dobbeltgarasjer eller enkeltrekker?) fordi vi praktisk sett skal ha plass til veldig mange garasjer på svært liten plass så igjen kan dette endre seg når vi starter detaljplanlegging med leverandør. Styret har også en garasje og vi har sagt at vi kan frasi oss plassen for denne ene garasjen, så for styret blir det ingen ny garasje. Vi går fra 170 til 169 garasjer.

 

 

 

Hvordan fordeles gjelden til hver enkelt husstand?

Husstandene får ikke mer gjeld. Gjelden tilhører selveierforeningen og dere betjener den via fellesutgifter. Det vil si at dere ikke er ansvarlige for denne gjelden mer enn dere er for noe annet selveierforeningen benytter av fellesskapets midler. Den vil ikke dukke opp på kredittvurderinger eller på lånesøknader. Den vil medføre økte fellesutgifter som alltid benyttes i beregninger av låneevne.

Banken kan ikke ta pant i deres boliger for betjening av gjeld.

 

Hva koster tilleggsalternativene?

Loftspakken er priset til 6900,-

Elbillader er priset til 18 600,-

 

 

Hvor plasserer dere garasjene?

Det kan vi ikke svare deg på akkurat nå, det er en del av den detaljplanleggingen som kommer etter at vi har fått mandat til å gå videre. Litt enkelt sagt så prøver vi å "plassere garasjene så nært der de er i dag" men det er et veldig forenklet svar på et veldig detaljert spørsmål. Sånn at det er klart for alle så kan det da også hende at akkurat den garasjen dere benytter kan bli liggende på en annen plass enn tidligere. Om de flytter på seg i noe vesentlig grad så skal vi informere tidlig, vi skal basere oss på at det er frivillig å flytte garasjen og vi skal sørge for at det ikke blir uhensiktsmessig lang vei å gå til garasjen.

Et spesielt viktig poeng for oss er at det skal være tatt hensyn til at det er mennesker med bevegelseshemning som skal bruke garasjene, både nå og i fremtiden, derfor må de ligge "nært nok hjemme til at man kommer seg frem til de omtrent like enkelt som man gjør i dag"

 

Hvor skal vi parkere i byggeperioden?

 Det blir flere alternative parkeringsplasser. Mens vi bygger på et område kan man rydde grunnen på et annet område. Da får man plass til litt flere biler der hvor det er ryddet. I tillegg så søker vi kommunen om midlertidig tillatelse til å parkere på flere områder mens byggeperioden pågår. Vi har også planlagt å sjekke med naboene våre om hvor vi kan låne parkeringsplasser i byggeperioden.

Det er 2 viktige poeng rundt dette med parkering i byggeperioden.

1) Det kommer til å bli kaos, uansett hvordan man tilrettelegger så blir det kaos i en kortere periode. Spesielt når selve reisverket skal på plass.

2) Personer med bevegelseshemninger skal prioriteres sterkt ved midlertidige parkeringsplasser, i enkelte tilfeller vil styre be om midlertidig tillatelse fra kommunen til å parkere inne på området om det er nødvendig for denne brukergruppen. Etter det så prioriteres det egentlig ikke noe særlig med mindre man har spesielle hensyn (hei dere med små barn eller vondt i beinet, kom snakk med oss så hjelper vi så godt vi kan!).

 

Hvor ser garasjene ut?

Det er allerede vist på infomøtet med Igland og i en tidligere post, så jeg linker bare til den her og noen veldig få bilder.

Garasje 3      Garasje 8

 

Her er linken til bildene og noen svar fra infomøtet

 

Er det regnet på hvor mange gjesteplasser som vil forsvinne?

Ja, ca hver 7 garasje som bygges tilsvarer en gjesteplass men vi ser også at det er en god del merkelige plasseringer som kan optimaliseres slik at vi får noen tilbake, blant annet ved å fjerne styrets garasje og også utnytte de 2.3 meterne på enden som vi ikke gjør i dag. Litt det samme ser man andre steder også, vi utnytter dårlig plassen rundt trafo f.eks (de må ha litt avstand til byggene men er plassert mildest talt litt merkelig).  Under sist beregning så kom vi til at med rimelig stor grad av sikkerhet må fjerne 4 plasser pr tun (totalt 20).

 

 

Hvor mange er stemmeberettige til generalforsamlingen?

Det er i dag 175 enheter med rett til å stemme som kan komme til generalforsamlingen. Det er greit å samtidig minne om at man kan maksimalt ta med 2 fullmakter for andre til dette møtet. 

 

 

Hvem vil eie garasjene og være ansvarlig for vedlikeholdet?

Styret mener at ansvaret for vedlikehold må være foreningens ansvar i sin helhet for ikke å gjenta den situasjonen vi har i dag hvor noen har gjort et bra arbeid med garasjene mens naboens kanskje forfaller. Det må være like forhold for alle beboerne. 

 

I tillegg til de generelle spørsmålene over så har vi fått en god del litt mer detaljerte spørsmål

Vi i styret påpeker at det på ingen måte kan forventes at vi kan svare på alle disse spørsmålene på dette tidspunktet men vi gir noen generelle betenkninger rundt de. Disse spørsmålene er resultat av en del spørsmål på åpent hus hver fredag, tillegg har Øystein Aslesen (Myrsletta 130) vært i dialog med styret over litt under 30 eposter siden sent september og Knut Erik Melstrøm (Myrsletta 22) har sendt masse spørsmål med varierende detaljeringsnivå.

Styret er takknemlig for interessen og spørsmålene. Det hjelper oss å forbedre leveransen til medlemmene og viser at det er villighet til å hjelpe oss med å få en leveranse alle kan leve med.

 

 • Det er vanlig at man legger frostsikring 1 m utenfor ringmuren på
  garasjer( og andre bygg) Dette betyr at veldig mange medlemmer får
  gravd opp sin hage, dvs. alle de som har hage mot garasjevegg. Uten at
  jeg vetsikkert, finnes det vel litt forskjellige byggverk som blir
  berørt? Er dette diskutert? Tatt opp med de det gjelder?
  • Nei det er det ikke, vi vet ikke med sikkerhet alle områder dette gjelder og tar det med beboerne som blir berørt når vi kommer så langt.
 • I avsnittet tilbud fra Igland merket vedlegg a) er dedt nevnt 2 underleverandører.
  Jeg regner med at  det Iglands underleverandører.
  Savner oppdaterte pristilbud fra disse to leverandører da med rammekontrakter som viser 
  timepriser og påslag på materiell.
  Mitt spørsmål er :
  1) korrigerte tilbud
  2) Rammekontrakter
  • Dette vil bli levert i mer detalj når vi detaljplanlegger med Igland, det krever en del investering på undersøkelser som er tatt med i budsjettet som styret ber om
 • jeg synes det er merkelig at vi kun har klart å produsere et tilbud
  som skal evalueres. Skal jeg se om jeg kan få inn et tilbud? Så vi har
  epler og epler å sammenligne med?
  • Som svart tidligere; gjør gjerne det. Det vil være til nytte under detaljforhandlingene.
   Ellers så er jeg rimelig skuffa på vegne av en del garasjebyggere hvor få som kom med tilbud. Nå har Igland oppført seg svært bra og vært imponerende forberedt til alle møter så vi har et godt inntrykk, det hadde uansett vært fint å kunne skremme dem litt med flere leverandører.

   Det er også slik at selv med Igland som totalentreprenør så har vi vurdert en del tiltak som vi tar med til forhandlingene. Da vi innså at de var de eneste som kom med et (seriøst) tilbud så begynte vi å se på underleverandørene.

   Selve gravingen har vi ikke funnet noen som har kommet med noe lignende tilbud på, billigere har andre vært men med enorme forbehold i kontraktene så vi anså de som usikre i større grad.

   El-leveransene derimot har vi klart å presse de på.
   Her endte vi opp med samme leverandør som Igland foreslå først men da etter en god del press. Det som til slutt gjorde at vi gikk for Igland sin underleverandør var prisen på tilkoblingspunktet for lader og prisen på selve laderen. Det nærmeste vi kom der var Lyse energi men de hadde med binding til dem for 5 år for å få prisen ned til 20 000. (Det var en litt annen lader så prisen var konkurransedyktig mot den vi nå har gått for). Vi mislikte den bindingen.
 • Hva skjer med forsikringen vår om det er en ulykke med garasjene eller om det er brann som sprer seg til andre bygninger?
  • Godt spørsmål, styret kan ikke med sikkerhet si noe om vi får avkortning på forsikringen pga garasjenes tilstand. Vi vil vel også hevde at det er svært avhengig av hvilke garasjer som er involvert ved en ulykke. Vi viser til at vi også har gjort tiltak for å sikre garasjene og dette bør telle ved evt oppgjør.
  • Oppdatering her: forsikringen har gitt beskjed om at de ikke ønsker å forsikre våre garasjer lenger pga manglende vedlikehold på så store mengder av bygningsmassen :(