Husordensregler for Myrsletta Selveierforening 

1.FORMÅL 

Husordensreglene tar sikte på å skape best mulig bomiljø på Myrsletta 

2. FORFØYNINGER 

Styret skal påse at husordensreglene blir fulgt. Ved overtredelser har styret, etter at skriftlig advarsel er gitt, anledning til å pålegge gebyr fastsatt av styret. Ved grove overtredelser kan styret pålegge gebyr fastsatt av styret uten å først gi skriftlig advarsel. 

3. ANKE 

Klagen/gebyret kan ankes skriftlig til generalforsamlingen. Ankefristen utløper tre uker etter at kravet er framsatt av styret. 

4. GENERELT 

Beboerne må sørge for at boligen brukes slik at det ikke oppstår ubehageligheter for andre beboere. 

5. BRUK AV BOLIG 

Boligen skal ikke brukes slik at dette fører til sjenanse for andre. 

  1. Det skal være ro mellom kl 23:00 og kl 07:00 alle dager. Hamring, boring, sang- og musikk­øvelser og støyende aktiviteter er ikke tillatt etter kl 23:00 
  1. Beboerne plikter å sørge for ro og orden utenfor egen bolig. Balkonger, terrasser, hager og annet uteområde skal ikke benyttes slik at naboer sjeneres, skal holdes ryddige, vedlikeholdes og ikke benyttes som lagringsplass for annet enn det som hører til på disse steder. 
  • Felles uteareal og eventuelt felles boder, vedlikeholdes gjennom avtaler inngått av styret 
  1. Beboerne på hvert enkelt tun har ansvaret for å holde tilstøtende fellesområder i orden. Trær på fellesområder må ikke fjernes uten at man tunvis er enig. Ved tvister har styret det avgjørende ord. 

6. DYREHOLD 

Husdyr må ikke være til sjenanse for andre beboere. Eieren har ansvar om skade eller ulempe oppstår, og skal sørge for at etterlatenskaper ikke blir liggende igjen. Dersom regler for husdyrhold ikke blir fulgt, kan styret treffe tiltak med henblikk på å nekte den enkelte beboer å holde dyr. 

a)    Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. 

b)    Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på selveierforeningens område. Dette gjelder også ekskrementer på private balkonger og terrasser og hager da tørkede ekskrementer kan være helsefarlig, i tillegg til sjenerende lukt. 

c)    Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for skade som dyret måtte påføre person eller eiendommen 

d) Husdyr må ikke være til sjenanse for andre beboere 

Kommer det inn skriftlig berettigede klager kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. En berettiget klage kan være at dyreholdet i vesentlig grad sjenerer naboen gjennom lukt, bråk eller på annen måte er til vesentlig ulempe. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandlinger med partene hvorvidt en klage er berettiget. 

7. KJØRING / PARKERING 

Kjøring og parkering inne på tunene er ulovlig, uten ved av og pålessing. Bommene skal stenges etter hver passering. Ved brudd på bestemmelsene kan styret besørge borttauing på eierens bekostning og risiko. 

Eier, medboer og leietagere plikter til å sette seg inn i sameiets garasje- og parkeringsregler. 

Styret kan gi tillatelse til kjøring og parkering inne på tunene i tidsavgrensede perioder dersom det er spesielle forhold som tilsier at det er nødvendig. 

8. ARBEID PÅ FELLESOMRÅDER 

Styret kan pålegge beboerne å delta i arbeid på fellesområder. Skriftlig innkalling til slikt arbeid må sendes ut minst to uker på forhånd. 

9. FREMLEIE 

Eiere som leier ut sin bolig, plikter å melde dette til selveierforeningens forretningsfører.