Garasje- og parkeringsregler for Myrsletta Selveierforening 

1.FORMÅL 

Garasje- og parkeringsreglene tar sikte på å skape best mulig parkeringsforhold på Myrsletta 

2. FORFØYNINGER 

Styret skal påse at garasje- og parkeringsreglene blir fulgt. Ved overtredelser har styret, etter at skriftlig advarsel er gitt, anledning til å pålegge gebyr fastsatt av styret. Ved grove overtredelser kan styret pålegge gebyr fastsatt av styret uten å først gi skriftlig advarsel. 

3. ANKE 

Klagen/gebyret kan ankes skriftlig til generalforsamlingen. Ankefristen utløper tre uker etter at kravet er framsatt av styret. 

4. GENERELT 

Alle eiere har ansvar for at garasjen og parkeringsplassene kun brukes til parkering av bil, motorsykkel, elsykkel og tråsykkel o.l. Lagring av ikke bilrelaterte artikler, er ikke tillatt i garasjen, unntaket er loftet som er ment for lagring. Garasjen og parkeringsplassene skal holdes ryddig. Det er ikke tillatt å sperre andres inn- og utkjøring. Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig materiale i garasjen eller i eget skap.  

5 BILOPPSTILLINGSPLASSER 

Disse skal være oppmerket. Hvis det er behov for reserverte invalide plasser, skal de mest egnede plassene benyttes. Plassene må være tydelig merket. Eventuell reservering av invalide plasser avgjøres av styret etter skriftlig søknad, og er gyldig i ett år. Biloppstillingsplassene skal ikke brukes til parkering av campingbiler/tilhengere/ tilhengerredskap, eller lastebiler/busser med tillatt totalvekt over 3500 kg, eller uregistrerte kjøretøy. Ved brudd på bestemmelsene kan styret besørge borttauing på eierens bekostning og risiko. All parkering er ulovlig utenom på oppmerkede plasser og med dertil godkjent merking av kjøretøyet med oblat eller tilsvarende. 

6. GARASJER 

  1. Beboere som eier/disponerer bil/kjøretøy, plikter å bruke garasjen til parkering. Garasjeportene skal være lukket og låst. Det er kun tillatt bruk av én motorvarmer pr. garasje. 
  1. Ved montering av elbil-lader, plikter man å koble seg på det anlegget selveierforeningen har, og bruke den laderen som er bestemt av styret. Monteringen må skje av autorisert personell og belastes eier av bruksretten. Ladepunkt er å anse som fastmontert eiendom og følger garasjen ved salg. Bestilling av ladepunkt må skje via styret eller styrets valgte leverandør av tjenesten. 
  1. Ved bygging av loft, plikter man seg til å benytte seg av den/de leverandører selveierforeningen har avtale med. Monteringen må skje av autorisert personell og belastes eier av bruksretten.  
  1. Hver eier av bruksretten er selv ansvarlige for at deres garasje er merket med nummer. Ved fjerning av disse må eier av bruksretten selv står for kostnad av dette (bestilles av styret) samt et for enhver tids fastsatt gebyr som styret regulerer årlig. 
  1. De stikkontakter som er plassert i garasjen er til bruk for støvsuger eller elektriske verktøy og skal ikke brukes til ladning av elektriske biler.  
  1. Det er ikke lov til selv å gjøre endringer på det elektriske eller på bygget uten godkjennelse av styret samt at disse endringen skal gjøres av fagpersoner. Ved brudd på dette er eier av bruksretten til garasjen erstatningspliktig. 
  1. Det er tillatt å leie ut sin garasje. Kun eier av bruksretten av garasjen kan leie den ut. Navn og kontaktinfo for leietaker skal da oppgis til styret. Eieren av bruksretten av garasjen har ansvar for at leietaker følger reglene for garasje og parkering. Utleie av garasjer kan kun skje innad i selveierforeningen. Styret forholder seg til eier av bruksretten dersom det skal oppstå behov for dette.